آمار تولید محصولات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

تولیدات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو محصول دو کارخانه فرآوری (مجتمع معدنی چادرملو) و کارخانه گندله سازی اردکان می باشد.
- واحد تولید محصولات هزار تن می باشد
- اطلاعات سال 1389 از شهریور ماه در وب سایت ثبت گردیده است
- آمار سالهای گذشته به صورت جدولی در بخش مشاهده آمار تولید سالهای 1384 تا 1388 در دسترس می باشد

آمار تولید روزانه (ماه جاری)
آمار تولید ماهیانه (ماه های پیشین از سال جاری)
آمار تولید سالیانه (سالهای گذشته)

آمار تولید روزانه (ماه جاری)
سالکنسانتره آهندرشت دانه Lumpریزدانه (FC)ریزدانه (FN)کنسانتره آپاتیتگندله
1396/05/2826,258000010,416
1396/05/2724,09100008,650
1396/05/2625,54800006,393
1396/05/2521,77700006,534
1396/05/2426,38300007,279
1396/05/2326,91000003,817
1396/05/2228,19100008,108
1396/05/2125,97500003,216
1396/05/2020,72700007,076
1396/05/1920,87885035000285
1396/05/1825,515700300000
1396/05/1727,348500200000
1396/05/1620,1521,500600000
1396/05/1522,8731,300500000
1396/05/1422,5791,350550000
1396/05/1325,2991,200500000
1396/05/1223,9091,250500000
1396/05/1121,3531,400550000
1396/05/1016,5481,350550000
1396/05/0921,7931,500600000
1396/05/0821,3381,300500000
1396/05/0722,5461,400650000
1396/05/0623,2021,300500000
1396/05/0522,7051,350550000
1396/05/0423,0431,250500000
1396/05/0321,4621,500600000
1396/05/0221,57500000
1396/05/0123,95800000
جمع:653,93621,0008,500061,774


آمار تولید ماهیانه (ماه های پیشین از سال جاری)
ماهکنسانتره آهندرشت دانه Lumpریزدانه (FC)ریزدانه (FN)کنسانتره آپاتیتگندله
تیر517,10419,2507,7500360149,543
خرداد679,07519,7508,14001,830298,781
اردیبهشت801,23925,6009,75008,336341,450
فروردین849,56926,90010,80008,852298,389
جمع:2,846,98791,50036,44019,3781,088,163


آمار تولید سالیانه (سالهای گذشته)
سالکنسانتره آهندرشت دانه Lumpریزدانه (FC)ریزدانه (FN)کنسانتره آپاتیتگندله
13959,202,962261,47065,855066,2123,719,849
13948,725,807428,550123,575188,67593,0192,753,500
139310,321,230813,980268,051490,36973,7793,070,311
139210,569,306871,478428,136309,162103,2613,546,480
139110,294,772818,491619,567420,37150,0573,437,989
13908,873,528806,137462,500145,31102,952,991
13898,463,014676,690324,630124,5512,9962,255,122
13835,0710004,2950
جمع:66,455,6904,676,7962,292,3141,678,439393,61921,736,242