خبر

شركت معدني و صنعتي چادر ملو افزايش سرمايه مي دهد.

گزارش توجيهي افزايش سرمايه مورخ 1397/07/17 هيئت مديره شركت
1397/08/26 اخبار عمومی 102
به گزارش معدن 24،بر اساس اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني نسبت به گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه شركت معدني و صنعتي چادرملو

با عنايت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زماني افزايش سرمايه شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپيوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني (مؤسسه حسابرسي موسسه حسابرسي رايمند و همكاران ) نسبت به گزارش توجيهي افزايش سرمايه مورخ 1397/07/17 هيئت مديره شركت مبني بر لزوم افزايش سرمايه از مبلغ 33,500,000,000,000 ريال به مبلغ 67,000,000,000,000 ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي به منظور جبران مخارج سرمايه گذاري هاي انجام شده و احداث و بهر ه برداري از معادن جديد و جبران مخارج مشاركت در افزايش سرمايه هاي شركت هاي سرمايه پذير مي باشد ارائه مي گردد.

ثبت کننده:حسین طالبی تاریخ ثبت:1397/08/26
موضوع: اخبار عمومی
تعداد بازدید:102