خبر

ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/01/24 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 17,100,000 میلیون ریال به‌مبلغ 28,215,000 میلیون ریال
1395/08/05 سهام و بورس 416بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/01/24  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 17,100,000 میلیون ریال به‌مبلغ 28,215,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 11115000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1395/08/05 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
ثبت کننده:امیر غلامی تاریخ ثبت:1395/08/05
ویرایش کننده:امیر غلامی تاریخ ویرایش:1395/08/05
موضوع: سهام و بورس
تعداد بازدید:416