خبر

صـورتهاي مـالي تلفيقي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو

صورتهای مالی سال 1396
1396/04/14 سهام و بورس 2619گـزارش حسابـرس مستقـل و بازرس قانـونی

به مجمـع عمـوميعـادي صاحبان سهـام

شرکتمعدنی وصنعتی چادرملو (سـهامي عام)

 

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

1-    صـورتهای مـالی تلفیقی گروه وشرکت  معدنی و صنعتی چادرملو(سـهامی عام) شـامل ترازنامـه ها به تـاریخ30 اسفند1395 و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبورو یادداشتهای توضیحی (1) تا (38) توسط این مؤسسه ، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2-    مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانـداردهای حسـابداری ، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طـراحی ، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتها، عاری ازتحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی

3-   مسئولیت این موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده درصورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیـه و ارائـه صورتهای مالی به منظـور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری ، بررسی می شود . حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائـه صورتهای مالی است .

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهارنظرمشروطنسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه

4- همانگونه که در یادداشت های توضیحی)5-14( و (6-14)صورتهای مالی عنوان شده، شرکت کلیه مالیاتهای تشخیصی و قطعی تا پایان سال 1394 را، علیرغم عدم اعتقاد به شمول مالیات و پیگیری اعتراضات صورت گرفته، پرداخت نموده و یا ذخایر لازم را در حسابها منظور نموده است.برای عملکرد سال 1395 ، مدیریت همچنان با استناد به مفاد بند " ب "ماده 159 "قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه" مبنی بر افزایش مدت معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تا سقف مدت بیست سال، شرکت را مشمول مالیات بردرآمد ندانسته و ذخیره ای در حسابها منظور ننموده است. مدیریت معتقد است با توجه به ایجاد شرایط لازم برای پذیرش هزینه حق انتفاع، که در سنوات قبل توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی شده بود ،تعدیلاتیدر مبالغ مطالبه شده سالهای گذشته اعمال خواهد شد، با این وجود کلیه ذخایر مالیاتی موجود در حسابها  به سالهای قبل تخصیص یافتهاست. با در نظر گرفتن توضیحات فوق و با توجه به رویه سازمان امور مالیاتی در مطالبه مالیات از شرکت،انجام تعدیلاتی بر صورتهای مالی ضروری است که در شرایط فعلی امکان تعیین آثار آن میسر نبوده است.

اظهـار نظرمشروط نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه

5-   به نظر این مؤسسه ، به استثنای آثار موارد  مندرج در بند (4) ، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو  (سهامی عام) در تاریخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت اصلیرا برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد.

سایر بندهای توضیحی

6-    صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394 توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 1 تیر ماه 1395  آن مؤسسه، نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر مشروط اظهار شده است .

 

 

گزارش درمـورد سـایرالزامات قانـونی و مقرراتی (شرکت معدنی و صنعتی چادرملو-سهامی عام)

گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

 

7-   توجه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به الزامات ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص مهلت پرداخت سود سهام مصوب جلب می شود.

 

8-   معاملات مندرج در یادداشت توضیحی (36) پیوست صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به        30 اسفند ماه 1395 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت ، در قالبصورتهای مالی گزارش گردیده اند،  مورد بررسی قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونییاد شده درخصوص کسب مجوز از هیئت مدیرهو عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است . معاملات مذکور عموماً در راستای روابط درون گروهی فیما بین انجامگرفته ، معهذا نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه این معاملات با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

 

9-    گزارش هیئت مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهامارائه گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

10-    در خصوص ضوابط و مقرراتوضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل‌های مربوطه، موارد زیر قابل توجه می باشد:

-      تهیه و افشای پیش بینی های تلفیقی و برخی اطلاعات مرتبط با شرکت های فرعی ظرف
مهلت های مقرر( موضوع بند های 6، 7 و 10 ماده 7 دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات ).

-        پرداخت سود تقسیم شده مصوب، طبق برنامه اعلام شده( بند 2 ماده 5دستور العمل انضباطی).

-      میزان کمکهای بلا عوض پرداخت شده به اشخاص ثالث طی سال مورد گزارش جمعاً  08/69 میلیارد ریال بوده است( ماده 19 دستور العمل های انضباطی ).

-         تهیه صورتهای مالی شرکت اصلی برمبنای استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)  در جریان می باشد.

 

11-   در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم
 دستور العمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

12-  در خصوص میزان سود قابل تقسیم توجه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را به یادداشت
(37) پیوست صورتهای مالی،وضعیت سرمایه در گردش شرکت و مندرجات بند (4) این گزارش جلب می نماید.

13-  در اجرای ماده (33)دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور ،آیین‌نامه‌ها ودستورالعملهای اجرایی مرتبط،در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی،توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرارگرفته است. این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

 

30خرداد 1396                                                                            موسسـه حسابرسـي رايمنــد و همكاران

                                                                                                                               (حسابداران رسمي)

    حسابـرس مستقـل و بـازرس قانونـي

 

 امیرحسین بهرامیانعباسعلی دهدشتی نژاد

                                                                                 891710                   800306

 

MK/MF

تاریخ ثبت:1396/04/14
تاریخ ویرایش:1396/04/14
موضوع: سهام و بورس
تعداد بازدید:2619

تا کنون دیدگاهی نوشته نشده، اولین نفر باشید که دیدگاهش را بیان می کند.

دیدگاه شما

کاربر گرامی خواهشمند است به موارد زیر دقت فرمایید:
• لطفا فارسی تایپ کنید و با حروف لاتین (فینگلیش) ننویسید.
• دیدگاه های ارائه شده پس از بازبینی منتشر می‌شود.
• آدرس ایمیل در سایت نمایش داده نمی شود.