گالری تصاویر

بازدید سرمایه گذاران ازمجتمع صنعتی و معدنی چادرملو

1397/02/23 1332
بازدید سرمایه گذاران ازمجتمع صنعتی و معدنی چادرملو

1397/02/23 1337
بازدید سرمایه گذاران ازمجتمع صنعتی و معدنی چادرملو

1397/02/23 1340
بازدید سرمایه گذاران ازمجتمع صنعتی و معدنی چادرملو

1397/02/23 1341
بازدید گروه سرمایه گذاران

1397/02/23 1393
بازدید گروه سرمایه گذاران

1397/02/23 1369