گالری تصاویر

بازدید سرمایه گذاران ازمجتمع صنعتی و معدنی چادرملو

1397/02/23 1331
بازدید سرمایه گذاران ازمجتمع صنعتی و معدنی چادرملو

1397/02/23 1336
بازدید سرمایه گذاران ازمجتمع صنعتی و معدنی چادرملو

1397/02/23 1339
بازدید سرمایه گذاران ازمجتمع صنعتی و معدنی چادرملو

1397/02/23 1340
بازدید گروه سرمایه گذاران

1397/02/23 1392
بازدید گروه سرمایه گذاران

1397/02/23 1368