گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
سایر گزارشات مالی
برنامه زمانبندي پرداخت سود عملكرد سال مالي 1390
هيات مديره شركت جدول پيش بيني زمان بندي پرداخت سود سهام عملكرد سال مالي 1390 را بشرح ذيل پيشنهاد مي نمايد


هيات مديره شركت جدول پيش بيني زمان بندي پرداخت سود سهام عملكرد سال مالي 1390 را بشرح ذيل پيشنهاد مي نمايد.

 

الف : سهامداران حقیقی

شرح

تاريخ پرداخت

سهامداران حقيقي

از 3/4/1391 لغايت 1/7/1391

ب :سهامداران حقوقی

تعداد سهام

تاريخ پرداخت

از يك سهم تا 10،000 سهم

دي ماه  از2/10/1391 لغايت 8/10/1391

از 10،001 سهم تا 100،000 سهم

دي ماه  از 11/10/1391 لغايت 13/10/1391

از 100،000 سهم تا 500،000 سهم

دي ماه  از 20/10/1391 لغايت 24/10/1391

بيش از500.000

دي ماه  از 30/10/1391 لغايت 5/11/1391

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ آخرین ویرایش: 1391/02/29


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.