گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
گزارشات 12ماهه حسابرسی نشده
صورتهاي مالي 12 ماهه منتهي به 1391/12/30

 

شركت معدني و صنعتي چادرملو در گزارش 12 ماهه خود  10 درصد نسبت به پيش بيني قبلي تعديل مثبت داد

شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 91 را در تاريخ هاي 1/12/90 و 18/12/90 (حسابرسي شده) مبلغ 845 ريال ، در تاريخ هاي 12/04/91 و 26/4/91 مبلغ 990 ريال و در تاريخ هاي 03/08/91 و 30/08/91مبلغ 789ر1 ريال و در تاريخ 30/10/91 مبلغ 002ر2 ريال اعلام نموده بود که مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده مبلغ 201ر2 ريال محقق شده است. شرکت علت تعديل سود هر سهم را در ذيل صورت سود و زيان تشريح نموده است.
1-
افزايش در مقدار فروش کنسانتره بميزان 1.05 درصد 2-افزايش بهاي فروش هر تن کنسانتره (با لحاظ اثر کيفيت ) بميزان 4.87 درصد 3- کاهش در مقدار فروش دانه بندي بميزان (16.75) درصد 4-افزايش بهاي فروش هر تن دانه بندي (با لحاظ اثر کيفيت ) بميزان 7.34 درصد 5-افزايش در مقدار فروش گندله بميزان 3.41 درصد 6-افزايش بهاي فروش هر تن گندله (با لحاظ اثر کيفيت ) بميزان 6.28 درصد 8-افزايش در بهاي تمام شده کنسانتره فروش رفته ، ناشي از افزايش در مقدار فروش هر تن بميزان 0.89درصد 9-کاهش  در بهاي تمام شده کنسانتره فروش رفته ، ناشي از کاهش در هزينه هر تن بميزان 11.10 درصد 10- کاهش در بهاي تمام شده دانه بندي فروش رفته ، ناشي از کاهش  در مقدار فروش هر تن بميزان 23.26 درصد 11-افزايش در بهاي تمام شده دانه بندي فروش رفته ، ناشي از افزايش در هزينه هر تن بميزان 49.04 درصد 12-افزايش در بهاي تمام شده گندله فروش رفته ، ناشي از افزايش در مقدار فروش هر تن بميزان 2.90درصد 13-کاهش در بهاي تمام شده گندله فروش رفته ، ناشي از کاهش در هزينه  هر تن بميزان 9.69 درصد که در مجموع با لحاظ تاثير تغييرات هزينه هاي عملياتي و ساير در آمدها و هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي ، باعث شده است که سود هر سهم از مبلغ 2002 ريال به مبلغ 2201 ريال ، بميزان 9.9 درصد افزايش يابد

تاریخ آخرین ویرایش: 1392/02/30


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.