گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
گزارشات 12ماهه حسابرسی شده
صورتهاي مالي شرکت معدني و صنعتي چادرملو

صورتهاي مالي شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1390 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي (1) تا (33) توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام معدني و صنعتي چادرملو

1. صورتهاي مالي شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1390 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي (1) تا (33) توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به‌گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت، مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1390 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.


5. وضعيت مالياتي شرکت در يادداشت 15 پيوست صورتهاي مالي تشريح شده است. اقدامات شرکت جهت برخورداري از معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم، هنوز منجر به نتيجه نهايي نگرديده است. اگرچه اعتراضات شرکت نسبت به مبالغ تشخيص و قطعي شده براي سالهاي 1385 الي 1388 در مواردي منجر به کاهش ماليات مطالبه شده تا مبلغ 386،647 ميليون ريال گرديده، اما اعتراضات شرکت همچنان در جريان پيگيري است.عملکرد سال 1389 توسط حسابدار رسمي مورد رسيدگي قرار گرفته و به موجب گزارش حسابرسي مالياتي براي عملکرد اين سال با فرض تعلق معافيت مزبور، درآمد مشمول ماليات تعيين شده است. براي عملکرد سال مالي مورد گزارش نيز با اعتقاد به برخورداري از معافيت مالياتي همانند سال قبل، ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. تعيين بدهي احتمالي شرکت از بابت ماليات سنوات فوق منوط به صدور آراء و اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد. اظهار نظر اين موسسه دراين مورد مشروط نگرديده است.
6. پروانه بهره برداري از معدن مورد استفاده شرکت از سال 1385 به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران منتقل شده و هيچگونه قرارداد يا توافقنامه مشخصي در مورد نحوه بهره برداري، منعقد نشده است . در اين شرايط، طي دو سال اخير متناوبا" ، مباني مختلفي براي محاسبه هزينه بهره برداري از معادن و پرداخت آن ، مورد توافق طرفين قرار گرفته و يا به تصويب برخي نهادهاي قانوني رسيده که تا کنون عملي نشده‌اند . دراين رابطه مبلغ 100 ميليارد ريال توسط شرکت فولاد خوزستان از طرف شرکت به سازمان مذکور پرداخت شده و در بدهکار حساب آن سازمان، منظور شده است. قطعيت تعلق هزينه هاي احتمالي از اين بابت براي سال مورد گزارش و سنوات قبل و پرداخت انجام شده، منوط به انعقاد توافق جديد و يا رسميت يافتن واجراي توافقات قبلي خواهد بود.


7. در مورد الزامات قسمت آخر ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 1-5 آئين نامه انضباطي سازمان بورس، مانده سود سهام پرداخت نشده عمدتا" مربوط به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و کلا" به مبلغ 16 ميليارد ريال مي باشد.
8. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 8 خرداد 1390، در مورد وصول مطالبات معوق بالاخص از شرکت ذوب آهن اصفهان، منجر به نتيجه نهايي نشده است. علاوه برآن توافقات سال 1388 في مابين شرکتهاي معدني و فولادي در مورد ضرائب نرخ فروش، همچنان پابرجا مي باشد.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي (31) همراه صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که در سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره طي صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. اين معاملات به همراه ساير معاملات با اشخاص وابسته عموما" در روال خاص روابط في مابين شرکتهاي وابسته و سياستهاي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران صورت پذيرفته است.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و نکات مندرج در اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در خصوص رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و در اجراي مفاد ماده 19 آئين نامه انضباطي در محدوده رسيدگي هاي بعمل آمده، مبلغ 33،200 ميليون ريال ، به عنوان کمکهاي بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت پرداخت شده است. ضمنا" در مورد ماده 3-6 دستورالعمل پذيرش سهام در تابلوي اصلي بازار اول ، ميزان سهام شناور آزاد شرکت در پايان سال کمتر از 20 درصد بوده است.
12. در خصوص حداکثر سود قابل تقسيم مندرج در يادداشت 33 پيوست صورتهاي مالي، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مندرجات اين گزارش جلب مي نمايد.

14اردیبهشت1391
موسسه حسابرسي رايمند و همکاران
سمت امضاء كننده شماره عضویت زمان
شريک موسسه رايمند Abbas Ali Dehdashti Nejad 800306 1391/02/24 14:35:46
مدير موسسه رايمند Fariborz Amin 800088 1391/02/24 14:42:39


تاریخ آخرین ویرایش: 1391/02/29


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.