گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
گزارشات 12ماهه حسابرسی شده
1-سود هر سهم از مبلغ 2002 به مبلغ 2201 بمیزان 9.9 درصد افزایش یافت
 شرکت پیش بیني سود هر سهم سال مالي  را مطابق صورتهاي مالي حسابرسي شده مبلغ 2201 ريال براي هر سهم  اعلام و آماده برگزاري مجمع و ميزان تصويب سود پرداختني هر سهم مي شود 

1- افزایش در مقدار فروش کنسانتره بمیزان 1.05 درصد 2-افزایش بهاي فروش هر تن کنسانتره )با لحاظ اثر کیفیت ( بمیزان 4.87 درصد 3- کاهش در مقدار فروش دانه بندي بمیزان ) 16.75 ( درصد 4-افزایش بهاي فروش
هر تن دانه بندي )با لحاظ اثر کیفیت ( بمیزان 7.34 درصد 5-افزایش در مقدار فروش گندله بمیزان 3.41 درصد 6-افزایش بهاي فروش هر تن گندله )با لحاظ اثر کیفیت ( بمیزان 6.28 درصد 8-افزایش در بهاي تمام شده
کنسانتره فروش رفته ، ناشي از افزایش در مقدار فروش هر تن بمیزان 0.89 درصد 9-کاهش در بهاي تمام شده کنسانتره فروش رفته ، ناشي از کاهش در هزینه هر تن بمیزان 11.10 درصد 10 - کاهش در بهاي تمام شده دانه
بندي فروش رفته ، ناشي از کاهش در مقدار فروش هر تن بمیزان 23.26 درصد 11 -افزایش در بهاي تمام شده دانه بندي فروش رفته ، ناشي از افزایش در هزینه هر تن بمیزان 49.04 درصد 12 -افزایش در بهاي تمام شده
گندله فروش رفته ، ناشي از افزایش در مقدار فروش هر تن بمیزان 2.90 درصد 13 -کاهش در بهاي تمام شده گندله فروش رفته ، ناشي از کاهش در هزینه هر تن بمیزان 9.69 درصد 14 -نگهداري ذخیره به میزان اصل مالیات
15 - اصلح طبقه بندي حساب پیش پرداخت سرمایه اي بحساب دارائي در دست تکمیل ، که در مجموع با لحاظ تاثیر تغییرات هزینه هاي عملیاتي و سایر در آمدها و هزینه هاي عملیاتي و غیر عملیاتي قطعي عملکرد سال 1389
، باعث شده است که سود هر سهم از مبلغ 2002 ر به مبلغ 2201 ر ، بمیزان 9.9 درصد افزایش یابد.

تاریخ آخرین ویرایش: 1392/03/27


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.