گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
گزارشات 6ماهه حسابرسی نشده
گزارش 6 ماهه عملكرد سال مالي 1392 با سرمايه 12.000 ميليارد ريال
شركت در فعاليت شش ماهه خودش نسبت به دوره عملكرد سال مالي1391 در قسمت فروش  133 درصد رشد داشته است سود ناخالص نسبت به دوره شش ماه سال 1391 ، شصت درصد افزايش داشته است همچنين سود خالص نسبت به همين دوره 56 درصد رشد نشان مي دهد
شركت چادرملو در شش ماهه 693 ريال پوشش داده است كه بمقدار 62 درصد كل بودجه جديد شركت يعني مبلغ 1110 ريال مي شود.

شركت در فعاليت شش ماهه خودش نسبت به دوره عملكرد سال مالي1391 در قسمت فروش  133 درصد رشد داشته است سود ناخالص نسبت به دوره شش ماه سال 1391 ، شصت درصد افزايش داشته است همچنين سود خالص نسبت به همين دوره 56 درصد رشد نشان مي دهد
شركت چادرملو در شش ماهه 693 ريال پوشش داده است كه بمقدار 62 درصد كل بودجه جديد شركت يعني مبلغ 1110 ريال مي شود.

تاریخ آخرین ویرایش: 1392/08/15


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.