گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
گزارشات 12ماهه حسابرسی نشده
آخرين عملكرد سال مالي 1392 و اعلام سود هر سهم 1308 ريال
مطابق با صورتهاي مالي حسابرسي نشده فوق مبلغ سود هر سهم  308ر1 ريال محقق شده است. شرکت علت تغييرات را در ذيل صورت سود و زيان فوق اعلام نموده است.


آخرين عملكرد سال مالي 1392 و اعلام سود هر سهم 1308 ريال كه دلايل تعديل فوق بشرح ذيل مي باشد
1-افزايش در مقدار فروش محصولات بميزان 10.34 درصد  2- افزايش در نرخ فروش هر تن محصولات بميزان 0.44 درصد   3-افزايش در بهاي تمام شده فروش رفته ناشي از تغييرات مقدار فروش محصولات بميزان 9.83 درصد 4-کاهش در بهاي تمام شده هر تن کالاي فروش رفته بميزان -10.20 درصد 5-کاهش در هزينه هاي عملياتي بميزان -11.25 درصد  6- افزايش در خالص ساير درآمدهاي عملياتي و غير عملياتي بميزان 255.21 درصد .  تغييران مذکور ئر مجموع باعث شده است سود هر سهم از مبلغ 1019 ريال به مبلغ 1308 افزايش يابد افزايش در ساير درآمدها مربوط به درآمد فروش بخشي از سهام آهن و فولاد ارفع در فرابورس ،درآمد فروش در قالب واگذاري سهام نيروگاه گيلان به شرکت هلدينگ تابان نور ،‌سود سهام دريافتني ، سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت و ساير هزينه ها و درآمد ها بوده است .

تاریخ آخرین ویرایش: 1393/02/04


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.