گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
گزارشات 12ماهه حسابرسی شده
صورتهاي مالي شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1392و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي (1) تا (35) توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
1. صورتهاي مالي شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1392و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي (1) تا (35) توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

زارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام معدني و صنعتي چادرملو

1. صورتهاي مالي شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1392و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي (1) تا (35) توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به‌گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت، مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. وضعيت مالياتي شرکت در يادداشت(16) پيوست صورتهاي مالي افشاء شده است. با وجود اينکه ماليات عملکرد شرکت تا پايان سال 1390 قطعي و تسويه شده، شرکت همچنان خود را محق به استفاده از معافيت مالياتي موضوع ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم، از بابت عملکرد سالهاي 1385 الي 1390 مي‌داند و پيگيريهاي قانوني خود را ادامه مي‌دهد. براي عملکرد سال 1391، برگ تشخيص مالياتي به مبلغ 2،432 ميليارد ريال صادر گرديده است. شرکت با توجه به نتيجه گزارش حسابرسي مالياتي و اينکه خود را محق به برخورداري از تداوم معافيت مالياتي موضـوع مـاده (132) قانون مالياتهاي مستقيم (حسب مفاد بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه) مي داند به برگ تشخيص صادره اعتراض داشته و به همين دليل ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور ننموده است. براي عملکرد سال مالي مورد گزارش نيز با اعتقاد به برخورداري از معافيت مالياتي، همانند سال قبل، ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است. با توجه به توضيحات فوق و با توجه به نحوه عمل سازمان امور مالياتي درسنوات قبل، تعيين ميزان کسري ذخيره مالياتي شرکت از بابت سنوات 1391 و 1392 منوط به صدور آراء و اظهارنظر نهايي مقامات مالياتي مي‌باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناء مورد مندرج در بند (4)، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1392 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. همانطور که در يادداشتهاي (1-2-14) و (1-24) پيوست صورتهاي مالي افشا شده است، شرکت در اجراي "بند 55 قانون بودجه سال 92 کشور"، مبلغ 8،785 ميليارد ريال (بر مبناي مقادير توليد) به عنوان هزينه انتفاع از پروانه بهره برداري معدن به قيمت تمام شده کالاي فروش رفته اضافه نموده است. صحت مباني محاسبات مذکور، موکول به روشن شدن نحوه اجراي "بند 55 قانون بودجه سال 92 کشور" و توافق في مابين ذينفعان خواهد بود. اظهارنظر اين موسسه از بابت مندرجات بند (6) فوق مشروط نگرديده است.

7. وضعيت سرمايه‌گذاري شرکت در شرکت فرعي و شرکتهاي وابسته و آثار اعمال روشهاي تلفيق و ارزش ويژه بر صورتهاي مالي تلفيقي و يا مجموعه، در يادداشت (14-12) و(15-12) پيوست صورتهاي مالي تشريح شده است.

8. در مورد الزامات قسمت آخر ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 1-5 آئين‌نامه انضباطي سازمان بورس و اوراق بهادار، مانده سود سهام پرداخت نشده و مطالبات سهامداران بابت فروش حق تقدمهاي استفاده نشده افزايش سرمايه اخير شرکت، مجموعا به مبلغ 49 ميليارد ريال در حسابها باقي مانده است.
9. در مورد نتايج اقدامات مديريت براي انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 21 خرداد 1392، توجه مجمع عمومي را به مفاد بندهاي 4، 6 و14 اين گزارش جلب مي‌نمايد.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي (33) همراه صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که در سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره طي صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. اين معاملات بعضا" در روال روابط في مابين شرکتهاي وابسته و سياستهاي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران صورت پذيرفته است. معهذا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است .
11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و نکات مندرج در اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده (33) دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
13. در خصوص رعايت مقررات و دستورالعملهاي وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در اجراي مفاد ماده (19) آئين نامه انضباطي در محدوده رسيدگي هاي بعمل آمده، با احتساب مبلغ 6/50 ميليارد ريال مخارج انجام شده براي تأمين آب مورد نياز، مبلغ 6/73 ميليارد ريال، به عنوان کمکهاي بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت پرداخت شده است. همچنين گزارش اجمالي هيأت مديره در خصوص کنترلهاي داخلي اثربخش در تاريخ 27 ارديبهشت 1393 به اين موسسه ارائه گرديده است. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند 1392 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي‌هاي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم برگزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
14. در مورد حداکثر سود قابل تقسيم مندرج در يادداشت (35) پيوست صورتهاي مالي، توجه مجمع عمومي صاحبان سهــام را به مندرجات بند (4) و نيز ابهامـات منـدرج در بند (6) اين گـزارش جلب مي نمايد.


01خرداد1393
تاریخ آخرین ویرایش: 1393/03/08


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.