گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
گزارشات ۳ماهه حسابرسی نشده
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1393/03/31 (حسابرسی نشده)
شرکت معدنی وصنعتی چادرملو در گزارش سه ماهه خود با پوشش 27 درصدی خود و دستیابی به سود 284 ریال رسید

شرکت معدنی وصنعتی چادرملو در گزارش سه ماهه خود با پوشش 27 درصدی خود و دستیابی به سود 284 ریال رسید

تاریخ آخرین ویرایش: 1393/04/23


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.