گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
گزارشات 6ماهه حسابرسی شده
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده
1. ترازنامه شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسووليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شرکت است. مسووليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

  2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس" استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسوولين امور مالي و حسابداري، بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌کند.. 
3همانگونه که در يادداشت توضيحي 17 صورتهاي مالي ذکر گرديده، مديريت شرکت معتقد است با استناد به بند "ب" ماده 159 قانون برنامـه پنج ساله پنجم توسعه مبني بر افزايش مدت معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم در مناطق کمتر توسعه يافته تا سقف مدت بيست سال و همچنين گزارش حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم، شرکت مشمول ماليات بر درآمد نبوده و از اينرو بابت ماليات عملکرد سال 1392 و دوره مالي مورد گزارش هيچگونه ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده است. با توجه به سوابق مالياتي شرکت و رويه مورد عمل مقامات مالياتي در تشخيص درآمد مشمول ماليات، شرکت براي دوره‌هاي مزبور متحمل ماليات خواهد شد که تعيين ميزان دقيق آن منوط به رسيدگي مقامات مالياتي و صدور برگ¬هاي ‌ تشخيص مربوطه است.
4. مغاير با استانداردهاي حسابداري، شرکت با وجود اعمال کنترل بر شرکت‌هاي فرعي و نفوذ قابل ملاحظه در‌ شرکت‌هاي وابسته به شرح يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي پيوست، صورتهاي مالي تلفيقي تهيه ننموده است. عدم تهيه صورتهاي مالي تلفيقي، مانع خواهد شد که بتوان نسبت به وضعيت¬ مالي، نتايج عمليات و جريان وجوه نقد شرکت اصلي و شرکتهاي فرعي و وابسته آن به شکل يک مجموعه واحد، به نحوي مناسب قضاوت و تصميم‌گيري کرد.
5 براساس بررسي اجمالي انجام‌ شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
6. موارد ذيل بدون مشروط نمودن نتيجه گيري اين موسسه به اطلاع مي رسد: 1- همانگونه که در يادداشت توضيحي 24-1 صورتهاي مالي به تفصيل تشريح شده، براساس مفاد قوانين بودجه سال‌هاي 1392 و 1393، هزينه حق انتفاع از معدن طي سال 1392 و همچنين دوره مالي مورد گزارش به ترتيب به مبالغ 8,785 ميليارد ريال و 3,158 ميليارد ريال، در بهاي تمام شده کالاي فروش رفته منظور شده است. به دليل اختلاف نظر شرکت با سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) در خصوص مباني محاسبه حق انتفاع سال مالي قبل در مفاد قانون بودجه سال مزبور، کفايت هزينه منظور شده و نبود هرگونه مغايرت در اين رابطه، منوط به حل و فصل نهايي موضوع با ايميدرو خواهد بود. 2- همانگونه که در يادداشت توضيحي 23-1 صورتهاي مالي درج گرديده، قيمت فروش محصولات شرکت (کنستانتره آهن و گندله‌) تابعي از ميانگين قيمت فروش شمش شرکت فولاد خوزستان طي سال 1393 خواهد بود که پس از قطعي شدن ميانگين مزبور در پايان سال، صورتحساب نهايي بابت هرگونه مابه‌التفاوت صادر خواهد شد. از اينرو، مبلغ فروش دوره مالي مورد گزارش، براساس ميانگين قيمت فروش محصولات در شش ماهه اول سال جاري در حسابها منظور شده و هرگونه مابه‌التفاوت مربوط به دوره مالي مورد گزارش بابت قطعيت نرخ‌هاي فروش، در پايان سال مشخص و در حسابها اعمال خواهد شد.

تاریخ آخرین ویرایش: 1393/08/27


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.