گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
سایر گزارشات مالی
کنترل های داخلی 1393

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

برای سال مالی منتهی به 29/12/1393


دوره  مورد گزارش و دامنه گزارش:

     این گزارش براساس دستور العمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برای سال مــالی منتهی به 29/12/1393 تهیه شده است و محدود بــه کنترل های داخلی حـاکم برگزارشگری مالی می باشد.

 

مسئولیت  هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی :

     مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثر بخش ، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی ، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته ، پیشگیری و کشف به موقع تقلب ها و سایر تحریفهای با اهمیت در گزارشگری مالی ، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش بینی شده ، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

 

چارچوب کنترل های داخلی :

     شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ریسک و کنترل های داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یک پارچه نمـوده است و اجزای چارچوب کنترل های داخلی شامل محیط کنترلی ، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی ، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستور العمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی ، مستقر و اجراء نموده است.

 

 

سامانه کنترل های داخلی ، صرف نظر از نوع طراحی آن ، محدودیت های ذاتی خود را دارد با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکاء فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل های داخلی :

     هیئت مدیره شرکت ، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم  بر گزارشگری مالی را بـرای سال منتهی به 29 اسفند 1393 ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهار نظر هیئت مدیره:

     براساس ارزیابی های انجام شده ، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم برگزارشگری مـالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393 ، اطمینان معقـولی از دستیابی بــه اهداف شرکت می دهد و براساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است.شایان ذکر است عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره شرکت در تاریخ صدور گزارش در خصوص کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: 23/2/1394


تاریخ آخرین ویرایش: 1394/03/28


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.