گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
آخرین پیش‌بینی بودجه
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1394
  به اطلاع می رساند شرکت معدني و صنعتي چادرملو طی نامه شماره مورخ 1394/05/24 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 با سرمایه 17,100,000 میلیون ریال مبلغ 525 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر است:

  به اطلاع می رساند شرکت معدني و صنعتي چادرملو طی نامه شماره مورخ 1394/05/24 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 با سرمایه 17,100,000 میلیون ریال مبلغ 525 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.
دلایل کاهش سود سال مالی 1394
1-تغييرات نوسان از نوسان نرخهاي فروش بميزان 10.7 -  2- تغييرات ناشي از نوسان هزينه هاي تمام شده هر تن بميزان 5.79- درصد   3-تغييرات ناشي از نوسان در هزينه هاي اداري ، عمومي و فروش بميزان 7.60درصد 4- تغييرات ناشي از نوسان خالص ساير درآمد( هزينه ) هاي غير عملياتي 233.03 درصد که اين تغييرات منتج به کاهش 21.22 درصد سود هر سهم شده است 

تاریخ آخرین ویرایش: 1394/05/27


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.