گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
آخرین پیش‌بینی بودجه
پیش بینی درآمد هرسهم برای سال مالی 1394 با عملکرد شش ماهه
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو پیش بینی درآمد هرسهم  را برای سال مالی 1394 بیش از یک درصد کاهش داد .


شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در پیش بینی جدید سود هر سهم را از مبلغ 525 ریال به مبلغ هر سهم 518 ریال اعلام نمود .
  پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 با سرمایه 17,100,000 میلیون ریال مبلغ 518 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

دلایل مغایرت EPS پیش بینی شده سالیانه با پیش بینی قبلی به تفکیک عوامل تغییر با ذکر مقدار, درصد افزایش (کاهش) :

1-تغييرات نوسان از نوسان نرخهاي فروش بميزان 11.77-  2- تغييرات ناشي از نوسان مقدار فروش بميزان 8.12-
3-تغييرات ناشي از نوسان هزينه هاي تمام شده هر تن بميزان 21.96 - درصد  4-تغييرات ناشي از نوسان در مقدار کالاي فروش رفته بميزان 6.37 - درصد 5- تغييرات ناشي از نوسان در هزينه هاي اداري ، عمومي و فروش بميزان 2.40- درصد 6-تغييرات ناشي از نوسان هزينه هاي مالي  99.42- درصد  7-تغييرات ناشي از نوسان خالص ساير درآمدها (هزينه )هاي غير عملياتي بميزان 308.83 درصد ، که مجموع تغييرات فوق باعث کاهش  سود خالص بميزان 1.50-  درصد شده است .

دلایل مغایرت EPS پیش بینی شده سالیانه با واقعی سال قبل به تفکیک عوامل تغییر با ذکر مقدار, درصد افزایش (کاهش) :

1-تغييرات نوسان از نوسان نرخهاي فروش بميزان -19.50 درصد   2- تغييرات ناشي از نوسان مقدار فروش بميزان3.19 - درصد  3-تغييرات ناشي از نوسان هزينه هاي تمام شده هر تن بميزان 12.66 - درصد   4-تغييرات ناشي از نوسان در مقدار کالاي فروش رفته بميزان 2.35   -  درصد 5- تغييرات ناشي از نوسان در هزينه هاي اداري ، عمومي و فروش بميزان 5.37  درصد   6-تغييرات ناشي از نوسان هزينه هاي مالي  398.84  درصد  7-تغييرات ناشي از نوسان خالص ساير درآمدها (هزينه )هاي غير عملياتي بميزان 80.42 - درصد ، که مجموع تغييرات فوق باعث کاهش  سود خالص بميزان 36.92  -  درصد شده است .تاریخ آخرین ویرایش: 1394/08/01


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.