گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
گزارشات 6ماهه حسابرسی شده
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی شده)

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره معدني و صنعتي چادرملو

1. ترازنامه شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسووليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شرکت است. مسووليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس" استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسوولين امور مالي و حسابداري، بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌کند.

3. همانگونه که در يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي ذکر گرديده، مديريت شرکت معتقد است با استناد به بند "ب" ماده 159 قانون برنامـه پنج ساله پنجم توسعه مبني بر افزايش مدت معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم در مناطق کمتر توسعه يافته تا سقف مدت بيست سال و همچنين گزارش حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم، شرکت مشمول ماليات بر درآمد نبوده و از اينرو بابت ماليات عملکرد سال 1393 و دوره مالي مورد گزارش هيچگونه ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده است. با توجه به سوابق مالياتي شرکت و رويه مورد عمل مقامات مالياتي در تشخيص درآمد مشمول ماليات، شرکت براي دوره‌هاي مزبور متحمل ماليات خواهد شد که تعيين ميزان دقيق آن منوط به رسيدگي مقامات مالياتي و صدور برگ‌هاي‌ تشخيص مربوطه است.
4. مغاير با استانداردهاي حسابداري، شرکت با وجود اعمال کنترل بر شرکت‌هاي فرعي و نفوذ قابل ملاحظه در‌ شرکت‌هاي وابسته به شرح يادداشت توضيحي 9 صورتهاي مالي پيوست، صورتهاي مالي تلفيقي تهيه ننموده است. عدم تهيه صورتهاي مالي تلفيقي، مانع خواهد شد که بتوان نسبت به وضعيت مالي، نتايج عمليات و جريان وجوه نقد شرکت اصلي و شرکتهاي فرعي و وابسته آن به شکل يک مجموعه واحد، به نحوي مناسب قضاوت و تصميم‌گيري کرد.

5. براساس بررسي اجمالي انجام‌ شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

6. موارد ذيل بدون مشروط نمودن نتيجه‌گيري اين موسسه به اطلاع مي‌رسد: 6-1.همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-22 صورتهاي مالي به تفصيل تشريح شده، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد ("سازمان") در سال 1393 براساس مفاد ماده 14 اصلاحيه قانون معادن ايران، جمعا مبلغ 2,925 ميليارد ريال بابت هزينه حقوق دولتي سال 1392 و شش ماهه اول سال 1393 از شرکت مطالبه نموده است. شرکت، با استناد به مفاد همان ماده که براساس آن پرداخت حقوق دولتي بر عهده دارنده پروانه بهره‌برداري است و پروانه بهره‌برداري از سال 1385 به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) مي‌باشد، از اين بابت ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده است. تعيين آثار احتمالي ناشي از اين موضوع منوط به مشخص شدن نتيجه پيگيريهاي انجام شده از طريق ايميدرو و سازمان خواهد بود. 6-2.همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-21 صورتهاي مالي درج گرديده، قيمت فروش محصولات شرکت (کنستانتره آهن و گندله‌) تابعي از ميانگين قيمت فروش شمش شرکت فولاد خوزستان طي سال 1394 خواهد بود که پس از قطعي شدن ميانگين مزبور در پايان سال، صورتحساب نهايي بابت هرگونه مابه‌التفاوت صادر خواهد شد. از اينرو، مبلغ فروش دوره مالي مورد گزارش، براساس ميانگين قيمت فروش محصولات طي 3 ماهه اول و 3 ماهه دوم سال جاري و مطابق شرايط قراردادهاي منعقده در سال قبل در حسابها منظور شده و هرگونه مابه‌التفاوت مربوط به دوره مالي مورد گزارش بابت قطعيت نرخ‌هاي فروش و نهايي شدن قراردادهاي فروش محصولات، در پايان سال مشخص و در حسابها اعمال خواهد شد.

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير توسط شرکت رعايت نشده است: الف)ارايه صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي شش ماهه حسابرسي شده شرکت‌هاي خدمات مهندسي و بازرگاني سي‌پي‌جي (با مسئوليت محدود)، صنايع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامي خاص)- در مرحله قبل از بهره‌برداري، بين المللي معدني و صنعتي سي پي جي پارس (سهامي خاص) ـ (شرکت‌هاي فرعي). ب‌)الزامات مفاد تبصره 3 ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص نحوه پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي به سهامداران شرکت.
8. در اجراي ابلاغيه چک ‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌‌‌ ليست مزبور مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترل¬هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل¬هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.


تاریخ آخرین ویرایش: 1394/09/02


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.