گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
آخرین پیش‌بینی بودجه
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)

1-صورت سود و زيان پيش‌بيني شده شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1394 براساس عملکرد واقعي شش ماهه اول همراه با يادداشت‌هاي 1 تا 5، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. مسووليت پيش‌بيني مزبور و مفروضات مبناي تهيه آن به شرح يادداشتهاي پيوست، با هيأت‌مديره شرکت است. اين گزارش منحصراً جهت ارايه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه گرديده است. 22-همانگونه که در يادداشت توضيحي 10-1 صورت سود و زيان پيش‌بيني شده ذکر گرديده، شرکت معتقد است با استناد به بند "ب" ماده 159 قانون برنامـه پنج ساله پنجم توسعه مبني بر افزايش مدت معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم در مناطق کمتر توسعه يافته تا سقف بيست سال، مشمول ماليات بر درآمد نبوده و از اينرو بابت ماليات عملکرد سال 1394 ذخيره‌اي در صورت سود و زيان پيش‌بيني شده پيوست لحاظ ننموده است. با توجه به سوابق مالياتي و رويه مورد مقامات مالياتي در تشخيص درآمد مشمول ماليات، شرکت براي سال مزبور متحمل ماليات خواهد شد که تعيين ميزان دقيق آن منوط به رسيدگي مقامات مالياتي و صدور برگ‌ تشخيص مربوطه است. 33-براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه صورت سود و زيان پيش‌بيني شده فراهم نمي‌کند. به علاوه، به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2، صورت سود و زيان مزبور براساس مفروضات و به گونه‌اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارايه شده است. 44-نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش‌بيني‌ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش‌بيني شده اغلب به گونه مورد انتظار رخ نمي‌دهد و تفاوتهاي حاصل مي‌تواند بااهميت باشد. 55-همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-1 صورت سود و زيان پيش¬بيني شده تشريح گرديده، به دليل نهايي نشدن قراردادهاي فروش محصولات با مشتريان در سال جاري، قيمت‌هاي فروش و همچنين جرايم تأخير پرداخت‌هاي مشتريان، مطابق با شرايط و مفاد قراردادهاي منعقده در سال 1393، در صورت سود و زيان پيش‌بيني شده پيوست لحاظ شده است. 66-همانگونه که در يادداشت توضيحي 5-1 صورت سود و زيان پيش¬بيني شده تشريح گرديده، در سال 1393 براساس مفاد ماده 14 اصلاحيه قانون معادن ايران، جمعاً مبلغ 2,925 ميليارد ريال در خصوص هزينه حقوق دولتي سال 1392 و شش ماهه اول سال 1393 از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد ("سازمان") از شرکت مطالبه شده است. شرکت، با استناد به مفاد ماده 14 قانون معادن که براساس آن پرداخت حقوق دولتي بر عهده دارنده پروانه بهره‌برداري است و پروانه بهره‌برداري از سال 1385 به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) مي‌باشد، بابت سالهاي 1392 و 1393 هزينه‌اي از اين بابت لحاظ ننموده است. به دليل اختلاف نظر شرکت با ايميدرو در خصوص عدم تعلق حقوق دولتي مزبور به شرکت در سالهاي مزبور، کفايت هزينه منظور شده و نبود هرگونه مغايرت در اين رابطه، منوط به حل و فصل نهايي موارد مزبور با ايميدرو و سازمان خواهد بود.

تاریخ آخرین ویرایش: 1394/09/02


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.