گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
آخرین پیش‌بینی بودجه
آخرین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1394
  شرکت معدني و صنعتي چادرملو پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 با سرمایه 17,100,000 میلیون ریال مبلغ 374 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد

 دلایل مغایرت EPS پیش بینی شده سالیانه با پیش بینی قبلی به تفکیک عوامل تغییر با ذکر مقدار, درصد افزایش (کاهش) تغييرات نوسان از نوسان نرخهاي فروش بميزان 14.37- درصد 2- تغييرات ناشي از نوسان مقدار فروش بميزان 2.73 - درصد 3-تغييرات ناشي از نوسان هزينه هاي تمام شده هر تن بميزان 3.36- درصد  4-تغييرات ناشي از نوسان در مقدار کالاي فروش رفته بميزان 4.19 - درصد 5- تغييرات ناشي از نوسان در هزينه هاي اداري ، عمومي و فروش بميزان 5.58- درصد 6-تغييرات ناشي از نوسان خالص ساير درآمدها (هزينه )هاي غير عملياتي  6.23 درصد   که مجموع تغييرات فوق باعث کاهش  سود خالص بميزان 27.94- درصد شده است .
دلایل مغایرت EPS پیش بینی شده سالیانه با واقعی سال قبل به تفکیک عوامل تغییر با ذکر مقدار, درصد افزایش (کاهش)
 1-تغييرات نوسان از نوسان نرخهاي فروش بميزان -31.04 درصد   2- تغييرات ناشي از نوسان مقدار فروش بميزان 4.87 -درصد  3-تغييرات ناشي از نوسان هزينه هاي تمام شده هر تن بميزان 15.37 - درصد   4-تغييرات ناشي از نوسان در مقدار کالاي فروش رفته بميزان 5.95 -  درصد 5- تغييرات ناشي از نوسان در هزينه هاي اداري ، عمومي و فروش بميزان 0.51  درصد   6-تغييرات ناشي از نوسان هزينه هاي مالي  398.84درصد  7-تغييرات ناشي از نوسان خالص ساير درآمدها (هزينه )هاي غير عملياتي بميزان 79.40 -درصد ، که مجموع تغييرات فوق باعث کاهش  سود خالص بميزان 54.49 -درصد شده است .تاریخ آخرین ویرایش: 1394/10/28


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.