گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
آخرین پیش‌بینی بودجه
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی به منتهی به 13941229 حسابرسی شده برای هر سهم 380 ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی شده)

صورت سود و زيان پيش‌بيني شده شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1394 براساس عملکرد واقعي نه ماهه اول سال همراه با يادداشت‌هاي 1 تا 5، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. مسووليت پيش‌بيني مزبور و مفروضات مبناي تهيه آن به شرح يادداشتهاي پيوست، با هيأت‌مديره شرکت است. اين گزارش منحصراً جهت ارايه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه گرديده است.
همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-10 صورت سود و زيان پيش‌بيني شده ذکر گرديده، شرکت با استناد به بند "ب" ماده 159 قانون برنامـه پنج ساله پنجم توسعه مبني بر افزايش مدت معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم در مناطق کمتر توسعه يافته تا سقف بيست سال، هيچگونه مالياتي از بابت عملکرد سال 1394 در صورت سود و زيان پيش‌بيني شده پيوست لحاظ ننموده است. با توجه به سوابق مالياتي و رويه مورد مقامات مالياتي در تشخيص درآمد مشمول ماليات، شرکت در اين خصوص متحمل ماليات خواهد شد که تعيين ميزان دقيق آن منوط به رسيدگي مقامات مالياتي و صدور برگ‌ تشخيص مربوطه است.
براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه صورت سود و زيان پيش‌بيني شده فراهم نمي‌کند. به علاوه، به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2، صورت سود و زيان مزبور براساس مفروضات و به گونه‌اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارايه شده است.
نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش‌بيني‌ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش‌بيني شده اغلب به گونه مورد انتظار رخ نمي‌دهد و تفاوتهاي حاصل مي‌تواند بااهميت باشد.
همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 1-1 و 1-9 صورت سود و زيان پيش‌بيني شده تشريح شده، به دليل نهايي نشدن قراردادهاي فروش محصولات با مشتريان تاکنون، قيمت‌هاي فروش براساس توافقات بعمل آمده در سال جاري و جرايم تأخير پرداخت‌هاي مشتريان به مبلغ 700 ميليارد ريال، مطابق با شرايط و مفاد قراردادهاي منعقده در سال 1393، در صورت سود و زيان پيش‌بيني شده پيوست منظور شده است. همچنين، با توجه به اينکه قيمت فروش محصولات شرکت (کنستانتره آهن و گندله‌) تابعي از ميانگين قيمت فروش شمش شرکت فولاد خوزستان طي سال 1394 خواهد بود، قيمت‌هاي فروش براساس ميانگين قيمت فروش محصولات طي دوره نه ماهه اول سال، در صورت سود و زيان پيش‌بيني شده پيوست لحاظ شده است و هرگونه مابه‌التفاوت پس از قطعي شدن ميانگين مزبور در پايان سال اعمال خواهد شد.
همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-5 صورت سود و زيان پيش‌بيني شده تشريح گرديده، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد ("سازمان") از طريق مکاتبه با سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ("ايميدرو")، براساس مفاد ماده 14 اصلاحيه قانون معادن ايران جمعاً مبلغ 3,945 ميليارد ريال هزينه حقوق دولتي سالهاي 1392 و 1393 مطالبه نموده است. شرکت با استناد به مفاد همان ماده که براساس آن پرداخت حقوق دولتي بر عهده دارنده پروانه بهره‌برداري است و پروانه بهره‌برداري از سال 1385 به نام ايميدرو مي‌باشد، از اين بابت هيچگونه مبلغي در صورت سود و زيان پيش‌بيني شده پيوست منظور ننموده است.


تاریخ آخرین ویرایش: 1394/11/17


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.