گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
اولین پیش‌بینی بودجه
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)

متن کامل بند 1صورت سود و زيان پيش‌بيني شده شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) جهت سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 همراه با ساير اطلاعات مالي، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي قرار گرفته است. مسووليت صورت سود و زيان پيش‌بيني شده و همچنين مفروضات مبناي تهيه آن به شرح يادداشتهاي پيوست، با مديريت شرکت است. اين گزارش منحصراً جهت ارايه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه گرديده است. 2همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-10 اطلاعات مالي آتي ذکر گرديده، شرکت معتقد است با استناد به مفاد بند "ب" ماده 159 قانون برنامـه پنج ساله پنجم توسعه مبني بر افزايش مدت معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم در مناطق کمتر توسعه يافته تا سقف مدت بيست سال و همچنين گزارش حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم براي سالهاي 1393 و 1394، مشمول ماليات بر درآمد نبوده و از اينرو بابت ماليات عملکرد سالهاي 1393 و 1394 ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده است. همچنين، بابت عملکرد سال 1395 نيز در صورت سود و زيان پيش‌بيني شده پيوست هيچگونه مالياتي، لحاظ نگرديده است. با توجه به سوابق مالياتي و رويه مورد عمل مقامات مالياتي در تشخيص درآمد مشمول ماليات، شرکت براي سالهاي مزبور متحمل ماليات خواهد شد که تعيين ميزان دقيق آن منوط به رسيدگي مقامات مالياتي و صدور برگ‌ هاي تشخيص مربوطه است. 3براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه صورت سود و زيان پيش‌بيني شده فراهم نمي‌کند. به علاوه، به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2، صورت سود و زيان مزبور براساس مفروضات و به گونه‌اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارايه شده است. 4نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش‌بيني‌ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش‌بيني شده اغلب به گونه مورد انتظار رخ نمي‌دهد و تفاوتهاي حاصل مي‌تواند بااهميت باشد. 5همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-5 اطلاعات مالي آتي درج گرديده، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد ("سازمان") از طريق مکاتبه با سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ("ايميدرو") بابت حقوق دولتي مربوط به سالهاي 1392 و 1393 جمعاً مبلغ 3,945 ميليارد ريال به استناد مفاد ماده 14 اصلاحيه قانون معادن ايران مطالبه نموده است. شرکت با استناد به مفاد همان ماده که براساس آن پرداخت حقوق دولتي بر عهده دارنده پروانه بهره‌برداري است و پروانه بهره‌برداري از سال 1385 به نام ايميدرو مي‌باشد، از اين بابت ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده است. 6همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-1 اطلاعات مالي آتي درج گرديده، با توجه به اينکه نرخ فروش محصولات شرکت تابعي از نرخ ميانگين فروش شمش فولاد توليدي توسط شرکت فولاد خوزستان طي سال 1395 خواهد بود، فروش محصولات براساس نرخ ميانگين فروش برآوردي شمش فولاد اعلام شده توسط آن شرکت براي سال 1395، در صورت سود و زيان پيش‌بيني شده در نظر گرفته شده است. از اينرو، با توجه به تأثيرپذيري قيمتهاي فروش محصولات شرکت از ميزان عرضه و تقاضاي جهاني و در نتيجه قيمتهاي شمش فولاد، تحقق مقادير و نرخهاي فروش محصولات شرکت، سود ناخالص پيش‌بيني شده و نيز منابع و مصارف مندرج در گزارش پيوست منوط به ثبات وضعيت فعلي در بازارهاي جهاني و فروش محصولات در داخل و خارج از کشور خواهد بود.

تاریخ آخرین ویرایش: 1394/12/23


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.