گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
گزارشات 12ماهه حسابرسی شده
صورتهای مالی حسابرسی شده 12 ماهه سال 1394
1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) "شرکت اصلي" شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفند 1394 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) "شرکت اصلي" شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفند 1394 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
معدني و صنعتي چادرملو
سرمایه ثبت شده:
17,100,000
نماد:
کچاد
سرمایه ثبت نشده:
0
کد ISIC:
131001
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1394/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام معدني و صنعتي چادرملو

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) "شرکت اصلي" شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفند 1394 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) "شرکت اصلي" شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفند 1394 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسووليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت‌مديره شرکت اصلي است. اين مسووليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسووليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني شرکت اصلي مسووليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت اصلي و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. همانگونه که در يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي ذکر گرديده، مديريت شرکت اصلي با استناد به مفاد بند "ب" ماده 159 قانون برنامـه پنج ساله پنجم توسعه مبني بر افزايش مدت معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم در مناطق کمتر توسعه يافته تا سقف مدت بيست سال، شرکت را مشمول ماليات بر درآمد ندانسته و از اينرو بابت ماليات عملکرد سال 1394 هيچگونه ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده است. افزون بر اين، شرکت بنا به همين دلايل و همچنين اشتباهات صورت گرفته در محاسبه و تشخيص ماليات بر درآمد عملکرد سال 1393، نسبت به برگ تشخيص صادره به مبلغ 4،492 ميليارد ريال اعتراض نموده که نتيجه نهايي آن تاکنون مشخص نگرديده است. با توجه به رويه مورد عمل مقامات مالياتي طي سالهاي اخير در تشخيص درآمد مشمول ماليات، تعيين ميزان بدهي شرکت از بابت ماليات بر درآمد سالهاي مالي مزبور منوط به رسيدگي مقامات مالياتي و مشخص شدن نتيجه نهايي اعتراضات شرکت است.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت اصلي را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-24 صورتهاي مالي به تفصيل تشريح شده، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد ("سازمان") از طريق مکاتبه با سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ("ايميدرو") براساس مفاد ماده 14 اصلاحيه قانون معادن ايران، جمعا مبلغ 3,945 ميليارد ريال هزينه حقوق دولتي سالهاي 1392 و 1393 مطالبه نموده است. شرکت اصلي، با استناد به مفاد همان ماده که براساس آن پرداخت حقوق دولتي بر عهده دارنده پروانه بهره‌برداري است و پروانه بهره‌برداري از سال 1385 به نام ايميدرو مي‌باشد، از اين بابت ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده است.

7. الزامات مقرر در مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام مصوب حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب آن در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام،‌ در خصوص برخي از سهامداران رعايت نشده است. همچنين، با توجه به قسمت اخير مفاد ماده مزبور، نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را در تصميم‌گيري نسبت به تقسيم سود، به آثار مالي موارد مندرج در اين گزارش، جلب مي‌نمايد.
8. معاملات مندرج در يادداشت 35 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت شرکت اصلي که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده مذکور مبني بر کسب مجوز از هيأت‌مديره شرکت اصلي و عدم مشارکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. به نظر اين موسسه،‌ معاملات ياد‌ شده بر اساس روابط خاص فيمابين صورت پذيرفته و تأييد نهايي آن منوط به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام است.
9. گزارش هيأت‌‌مديره در خصوص فعاليت و وضع عمومي شرکت اصلي، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير توسط شرکت رعايت نشده است: 10-1. الزامات مفاد بندهاي 6، 7 و 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص ارايه پيش‌بيني عملکرد تلفيقي گروه براي سال 1395، پيش‌بيني عملکرد تلفيقي گروه براساس عملکرد واقعي 3، 6 و 9 ماهه براي سال 1394 و صورتهاي مالي سالانه و مياندوره‌اي شرکت خدمات مهندسي و بازرگاني سي‌پي‌جي (با مسئوليت محدود) و صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي شرکت سي‌پي‌جي پارس (سهامي خاص) و شرکت صنايع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامي خاص)- در مرحله قبل از بهره‌برداري. 10-2.الزامات مفاد بندهاي 2 و 3 ماده 5 و همچنين ماده 19 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب طبق برنامه اعلام شده و عدم تصويب کمک‌هاي بلاعوض شرکت براي مخارج تامين آب مورد نياز و همچنين به اشخاص ثالث جمعا به مبلغ 53،037 ميليون ريال توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام. 10-3.تا تاريخ تهيه اين گزارش، رعايت الزامات مفاد بند 3 ماده 6 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، در خصوص داشتن حداقل 20 درصد سهام شناور از سهام ثبت‌شده شرکت، براي اين موسسه احراز نشده است.
11. در اجراي ابلاغيه چک ‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌‌‌ ليست مزبور مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل قانون اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به مورد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.


01تیر1395موسسه حسابرسي تدوين و همکاران

سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه تدوين و همکاران Zoheir Shirin [Sign] 1395/04/05 10:38:44
مدير موسسه تدوين و همکاران "Alireza Khalegh [Sign] "8110081395/04/05 10:45:20
 

تاریخ آخرین ویرایش: 1395/04/16


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.