گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
سایر گزارشات مالی
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت معدني و صنعتي چادرملو - نماد: کچاد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت معدني و صنعتي چادرملو - نماد: کچاد
د


موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت معدني و صنعتي چادرملو - نماد: کچاد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1395/04/15 درمحل  در محل مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي ، سالن تلاش به نشاني: تهران-خيابان وليعصر-بالاتر از جام جم-نرسيده به چهارراه شهيد چمران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود


ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
شرکت فولاد مبارکه اصفهان177779169810.4 %
سايرسهامداران190738845511.15 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات 282352012216.51 %
شرکت کارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص)354055493920.7 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد654436191738.27 %
جمع1659361713197.04 % 


د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي علي اکبري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا بهزادي پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  همايون آزادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود نوريان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد 183650
اصلیسيد کامل تقوي نژاد5509806966رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات 119869
اصلیمحمود نوريان 0451925254عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت توسعه صنايع معدني اميد 1032071985
اصلیمحمدتقي ابوالحسني 0421268166نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد 1010282317
اصلیمحمدرضا خورسندي 0325617784عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري سپه 1010129674
اصلیعبدالرحيم همايون پور2141291801عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی

و- تصمیمات مجمع :
1- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به   و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:

شرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالصفروش خالص
۱۵,۱۳۸,۸۷۵
۱۰۰
بهای تمام شده فروش
(۹,۵۸۵,۶۸۵)
(۶۳)
سود (زیان) ناخالص
۵,۵۵۳,۱۹۰
۳۷
هزینه های اداری, عمومی و فروش
(۱۶۶,۶۶۶)
(۱)
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی
۳۱,۰۶۸
۰
جمع هزینه ها
(۱۳۵,۵۹۸)
(۱)
سود (زیان) عملیاتی
۵,۴۱۷,۵۹۲
۳۶
هزینه های مالی
۰
۰
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵۵۵,۴۹۸
۴
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۵,۹۷۳,۰۹۰
۳۹
مالیات بر درآمد
۰
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۵,۹۷۳,۰۹۰
۳۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۰
۰
سود (زیان) خالص
۵,۹۷۳,۰۹۰
۳۹
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)
۳۱۷
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم (ریال)
۳۴۹
۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ريال)
۳۴۹
۰
سرمایه
۱۷,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۳
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرحمبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص
۵,۹۷۳,۰۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲,۳۲۲,۵۱۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۱۱,۱۱۵,۰۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷,۱۸۰,۶۰۸
اندوخته قانونی
۰
سایر اندوخته ها
۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
(۵,۹۸۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱,۱۹۵,۶۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۵۰
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   به ازای هر جلسه  
پاداش - به صورت ناخالص (میلیون ریال) 6,500 3,500
سایر موارد:
دستورجلسه : 1- استماع گزارش هيات مديره و حسابرس مستقل وبازرس قانوني شرکت در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1394. 2- بررسي وتصويب ترازنامه در تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و صورتحساب سود وزيان وعملکرد سال مالي منتهي به29 اسفند ماه 1394. 3- تصويب تقسيم سود سهام پيشنهادي هيات مديره . 4- تعيين حق حضور و پاداش اعضاء هيات مديره . 5- انتخاب بازرس (وحسابرس مستقل ) اصلي و علي البدل شرکت براي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395 . 6- انتخاب روزنامه کثيرالانتشار به منظور درج آگهي هاي شرکت . 7- ساير موارد .


تاریخ آخرین ویرایش: 1395/04/16


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.