گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
گزارشات 12ماهه حسابرسی شده
صورتهاي مالي تلفيقي و اصلي شرکت 13951230
صورتهاي مالي تلفيقي و اصلي شرکت 13951230

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام صنايع آهن و فولاد سرمد ابر کوه

1. صورتهاي مالي شرکت صنايع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صــورتهاي مالي ياد شــده در بالا، وضـعيت مالي شرکت صنايع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد

5. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-5 و 2-5 زير، تعديل نشده است: 1-5- موجودي مواد و کالا (شامل 348 ميليارد ريال خالص بهاي تمام شده شمش و ميلگرد) به شرح يادداشت توضيحي 4-6 صورتهاي مالي، در مقابل خسارات ناشي از حوادث احتمالي از پوشش بيمه اي کافي برخوردار نمي باشد. 2-5- به شرح يادداشت توضيحي 4-1 صورتهاي مالي، طرح احداث واحد فولاد سازي، با تأخير در اجرا مواجه مي باشد. در اين رابطه ضرورت برنامه ريزي جهت تامين منابع مالي پروژه و نيز زمانبندي مناسب انجام عمليات اجرايي آن، به منظور جلوگيري از تحميل هزينه هاي اضافي عهده شرکت و در نتيجه بازيافت مخارج سرمايه‎اي صورت پذيرفته، مشهود مي باشد.

6. به دليل نياز به نقدينگي، شرکت اقدام به واگذاري قسمتي از اعتبارات خود در پاره اي از موارد به کمتر از قيمت مرجع (موضوع يادداشت توضيحي 1-23 صورتهاي مالي) نموده است. توجه سهامداران محترم را به اتخاذ تمهيدات لازم در جهت رعايت صرفه و صلاح شرکت، جلب مي نمايد.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 28 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت بـه اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسـي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد مــاده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري، رعايت شده است. معهذا، به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابـط في مابين شرکتهاي گروه، صورت پذيرفتـه است.
8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چکليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.

تاریخ آخرین ویرایش: 1396/04/15


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.