شروع تولید: 1395

ظرفیت تولید سالیانه: 1 میلیون تن شمشهای فولادی (بلوم/بیلت)، قابل ارتقا تا 1 میلیون و 300 هزار تن

مبلغ سرمایه گذاری: 12 هزار و 54 میلیارد ریال

انجام مطالعات و برنامه ریزی جهت احداث کارخانه تولید فولاد به ظرفیت سالیانه یک میلیون تن 1388

شروع عملیات طراحی مهندسی و آماده سازی زمین: مرداد 1389

شروع عملیات اجرایی طرح: مهر 1389

راه اندازی و تولید اولین محصول: بهمن 1395