آمار تولید

توضیحات

تولیدات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو محصول دو مجتمع معدنی چادرملو و مجتمع صنعتی چادرملو می باشد.
- واحد تولید محصولات هزار تن می باشد
- اطلاعات سال 1389 از شهریور ماه در وب سایت ثبت گردیده است، لذا اطلاعات سال 1389 به صورت سالیانه قابل مقایسه با سالهای بعدی نیست.
- آمار سالهای گذشته به صورت جدولی در بخش مشاهده آمار تولید سالهای 1384 تا 1388 در دسترس می باشد

آمار تولیدات مجتمع معدنی چادرملو - کارخانه فرآوری تولید کنسانتره سنگ آهن چادرملو


واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید روزانه (ماه جاری)


واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید ماهیانه (ماه های پیشین از سال جاری)

ماه تولیدسنگ آهن مصرفی کارخانهکنسانتره سنگ آهن ترکنسانتره سنگ آهن خشکآپاتیت ترضریب بازیافت کنسانتره ترحمل (کنسانتره سنگ آهن تر)موجودی کنسانترهموجودی آپاتیت
اردیبهشت566,753343,463310,833060196,48700

واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید سالیانه (سالهای گذشته)

سال تولیدسنگ آهن مصرفی کارخانهکنسانتره سنگ آهن ترکنسانتره سنگ آهن خشکآپاتیت ترضریب بازیافت کنسانتره ترحمل (کنسانتره سنگ آهن تر)موجودی کنسانترهموجودی آپاتیت
1397566,753343,463310,833060196,48700
139607,983,314066,3380000
139509,202,962066,2120000
139408,725,807093,0190000
1393010,321,230073,7790000
1392010,569,3060103,2610000
1391010,294,772050,0570000
139008,873,528000000
138908,463,01402,9960000
138305,07104,2950000

آمار تولیدات مجتمع معدنی چادرملو - تولیدات سنگ آهن دانه بندی


واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید روزانه (ماه جاری)


واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید ماهیانه (ماه های پیشین از سال جاری)

ماه تولیدتولید درشت دانه (Lump)تولید ریز دانه (FC)تولید ریزدانه (FN)
اردیبهشت6,4608,7205,120

واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید سالیانه (سالهای گذشته)

سال تولیدتولید درشت دانه (Lump)تولید ریز دانه (FC)تولید ریزدانه (FN)
13976,4608,7205,120
1396217,00390,1500
1395261,47065,8550
1394428,550123,575188,675
1393813,980268,051490,369
1392871,478428,136309,162
1391818,491619,567420,371
1390806,137462,500145,311
1389676,690324,630124,551
1383000

آمار تولیدات مجتمع صنعتی چادرملو - کارخانه گندله سازی و کارخانه فولاد سازی


واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید روزانه (ماه جاری) - گندله

واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید روزانه (ماه جاری) - فولاد


واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید ماهیانه (ماه های پیشین از سال جاری) - گندله

تاریخ تولیدتولید گندلهفروش گندلهموجودی گندله
اردیبهشت149,872162,1960
واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید ماهیانه (ماه های پیشین از سال جاری) - فولاد

تاریخ تولیدآهن اسفنجی مصرفیتولید فولادفروش فولادموجودی فولاد
اردیبهشت035,35345,7670

واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید سالیانه (سالهای گذشته) - گندله

تاریخ تولیدتولید گندلهفروش گندلهموجودی گندله
1397149,872162,1960
13963,236,4372990
13953,719,8493540
13942,753,5003270
13933,070,3113580
13923,546,4803510
13913,437,9893540
13902,952,9913230
13892,255,1221660
1383010
واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید سالیانه (سالهای گذشته) - فولاد

تاریخ تولیدآهن اسفنجی مصرفیتولید فولادفروش فولادموجودی فولاد
1397035,35345,7670
13960000
13950000
13940000
13930000
13920000
13910000
13900000
13890000
13830000