آمار تولید

توضیحات

تولیدات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو محصول دو مجتمع معدنی چادرملو و مجتمع صنعتی چادرملو می باشد.
- واحد تولید محصولات هزار تن می باشد
- اطلاعات سال 1389 از شهریور ماه در وب سایت ثبت گردیده است، لذا اطلاعات سال 1389 به صورت سالیانه قابل مقایسه با سالهای بعدی نیست.
- آمار سالهای گذشته به صورت جدولی در بخش مشاهده آمار تولید سالهای 1384 تا 1388 در دسترس می باشد

آمار تولیدات مجتمع معدنی چادرملو - تولیدات کارخانه فرآوری کنسانتره چادرملو


واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید روزانه (ماه جاری)


واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید ماهیانه (ماه های پیشین از سال جاری)

ماه تولیدسنگ آهن مصرفی کارخانهکنسانتره ترکنسانتره خشکآپاتیت ترضریب بازیافت کنسانتره ترضریب بازیافت کنسانتره خشکفروش (کنسانتره تر)فروش (کنسانتره خشک)فروش (آپاتیت)موجودی کنسانترهموجودی آپاتیت
اردیبهشت566,753343,463310,83306055196,487052600

واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید سالیانه (سالهای گذشته)

سال تولیدسنگ آهن مصرفی کارخانهتولید کنسانتره ترتولید کنسانتره خشکتولید آپاتیت ترضریب بازیافت کنسانتره ترضریب بازیافت کنسانتره خشکفروش (کنسانتره تر)فروش (کنسانتره خشک)فروش (آپاتیت)موجودی کنسانترهموجودی آپاتیت
1397566,753343,463310,83306055196,487052600
139607,983,314066,338000029900
139509,202,962066,212000035400
139408,725,807093,019000032700
1393010,321,230073,779000035800
1392010,569,3060103,261000035100
1391010,294,772050,057000035400
139008,873,52800000032300
138908,463,01402,996000016600
138305,07104,2950000100

آمار تولیدات مجتمع معدنی چادرملو - تولیدات سنگ آهن دانه بندی


واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید روزانه (ماه جاری)


واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید ماهیانه (ماه های پیشین از سال جاری)

ماه تولیدتولید درشت دانه (Lump)تولید ریز دانه (FC)تولید ریزدانه (FN)
اردیبهشت6,4608,7205,120

واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید سالیانه (سالهای گذشته)

سال تولیدتولید درشت دانه (Lump)تولید ریز دانه (FC)تولید ریزدانه (FN)
13976,4608,7205,120
1396217,00390,1500
1395261,47065,8550
1394428,550123,575188,675
1393813,980268,051490,369
1392871,478428,136309,162
1391818,491619,567420,371
1390806,137462,500145,311
1389676,690324,630124,551
1383000

آمار تولیدات مجتمع صنعتی چادرملو - کارخانه گندله سازی و کارخانه فولاد سازی


واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید روزانه (ماه جاری) - گندله

واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید روزانه (ماه جاری) - فولاد


واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید ماهیانه (ماه های پیشین از سال جاری) - گندله

تاریخ تولیدتولید گندلهفروش گندلهموجودی گندله
اردیبهشت149,872162,1960
واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید ماهیانه (ماه های پیشین از سال جاری) - فولاد

تاریخ تولیدآهن اسفنجی مصرفیتولید فولادفروش فولادموجودی فولاد
اردیبهشت035,35345,7670

واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید سالیانه (سالهای گذشته) - گندله

تاریخ تولیدتولید گندلهفروش گندلهموجودی گندله
1397149,872162,1960
13963,236,4372990
13953,719,8493540
13942,753,5003270
13933,070,3113580
13923,546,4803510
13913,437,9893540
13902,952,9913230
13892,255,1221660
1383010
واحد تولید محصولات هزار تن می باشد

آمار تولید سالیانه (سالهای گذشته) - فولاد

تاریخ تولیدآهن اسفنجی مصرفیتولید فولادفروش فولادموجودی فولاد
1397035,35345,7670
13960000
13950000
13940000
13930000
13920000
13910000
13900000
13890000
13830000