آمار قطعات بومی شده در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از ابتدای فعالیت
(جایگزین قطعات خارجی)

آمار تجمیعی بومی سازی

مجتمع معدنی چادرملو
تعداد کل تا پایان سال 1397

9,795

مجتمع صنعتی چادرملو
تعداد کل تا پایان سال 1397

1,492

جمع کل
تا پایان سال 1397

11,287

آمار تفکیک شده بومی سازی

1391

در طول سال
تا پایان سال
مجتمع صنعتی
-
5848
مجتمع معدنی
-
807

1392

در طول سال
تا پایان سال
مجتمع صنعتی
746
6594
مجتمع معدنی
69
876

1393

در طول سال
تا پایان سال
مجتمع صنعتی
499
7093
مجتمع معدنی
51
927

1394

در طول سال
تا پایان سال
مجتمع صنعتی
1112
8205
مجتمع معدنی
80
1007

1395

در طول سال
تا پایان سال
مجتمع صنعتی
785
8990
مجتمع معدنی
198
1205

1396

در طول سال
تا پایان سال
مجتمع صنعتی
399
9389
مجتمع معدنی
151
1356

1397

در طول سال
تا پایان سال
مجتمع صنعتی
406
9795
مجتمع معدنی
136
1492