بیانیه اهداف IMS شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در راستای افزایش بهره وری، بهبود مستمر، توسعه پایدار، کاهش حوادث و سلامتی کارکنان و ذینفعان با استقرار سیستم IMS اهداف زیر را برای سال 1393 تعیین و اعلام می نماید.

1- اهداف کیفیت در مجتمع چادرملو:
1-1- تامين و حفظ توليد مطابق با برنامه پيش بيني شده سال 1393 به ميزان 10 ميليون تن
1-2- حفظ فرآوري سنگ دانه بندي درشت دانه و ريز دانه (شامل FC و FN) مطابق برنامه، به ميزان 1 ميليون تن در سال
1-3- احداث خط انتقال و نصب تصفيه آب سپيدان به ميزان 300 ليتر در ثانيه

2- اهداف زیست محیطی در مجتمع چادرملو:
2-1- حفظ فضاي سبز در حد سال 1392
2-2-  كاهش مصرف آب از طريق بازيافت آب در تصفيه خانه فاضلاب بهداشتی و پسآب صنعتی تصفيه خانه RO

3- اهداف ایمنی و بهداشت حرفه ای در مجتمع چادرملو:
3-1- كاهش 1% شاخص تكرار حوادث نسبت به سال گذشته
3-2- كاهش ارتعاش محيط كار تا رسيدن به حد مجاز از طريق استاندارد سازي و نو سازی

4- اهداف کیفیت در مجتمع گندله سازی:
4-1- كاهش توقفات اضطراري به ميزان 5% نسبت به سال 92
4-2- افزایش راندمان بالینگ دیسکها به میزان 1% نسبت به سال 92

5- اهداف زیست محیطی در مجتمع گندله سازی:
5-1- کاهش خشکیدگی درختان به میزان 2% نسبت به سال 92
5-2- کاهش شاخص مشترک مصرف انرژی (آب، برق، گاز) به میزان 1% نسبت به سال 92

6- اهداف ایمنی و بهداشت حرفه ای در مجتمع گندله سازی:
6-1- كاهش 10% شاخص تكرار حوادث نسبت به سال گذشته
6-2- كاهش ضریب شدت حوادث به ميزان 1% نسبت به سال 1392

7- اهداف مشترک:
افزایش آگاهی، توان تخصصی و مهارت پرسنل در زمینه های کیفت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان از طریق آموزش و بالابردن اثربخشی به میزان 10% نسبت به سال گذشته

مدیرعامل: محمود نوریان