اعضای هیات مدیره

لیست اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتبه نمایندگی از شرکت
محمد رضا خورسندی رئیس هیئت مدیرهفوق الیسانسشرکت مديريت سرمايه گذاري اميد
محمود نوريان عضو هیئت مدیره و مدیر عاملفوق الیسانسسرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات
سيد محمد ابريشميعضو هیئت مدیرهفوق الیسانسشرکت سرمايه گذاري سپه
مهدي ثقفيعضو هیات مدیرهفوق الیسانسشرکت سرمايه گذاري استان گيلان (عدالت)
محمد ياسرطيب نيانایب رئیس هیئت مدیرهفوق الیسانس-
تاریخ بروزرسانی:1397/07/28