اعضای هیات مدیره

لیست اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتبه نمایندگی از شرکت
در حال بروزرسانیدر حال بروزرسانیبیسواد-نامشخصدر حال بروزرسانی
در حال بروزرسانیدر حال بروزرسانیبیسواد-نامشخصدر حال بروزرسانی
در حال بروزرسانیدر حال بروزرسانیبیسواد-نامشخصدر حال بروزرسانی
در حال بروزرسانیدر حال بروزرسانیبیسواد-نامشخصدر حال بروزرسانی
در حال بروزرسانیدر حال بروزرسانیبیسواد-نامشخصدر حال بروزرسانی
تاریخ بروزرسانی:1396/12/09