صاحب امتیاز: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(سهامی عام)
سردبیر و مدیر اجرایی: رضا علیدادی
مدیر مسئول: دکتر سید حسین علوی طبری
حروف چینی و صفحه آرایی: کبری نوایی
شورای دبیران: آقایان مهندس محمود نوریان، مهندس سید محمد ابریشمی، مهندس محمود مصری نژاد، هادی بشیر راد و حسین طالبی
دبیر بخش فن آوری، ارتباطات و توسعه: مهندس سعید ذاکرزاده