خبر

زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی 1396

احتراما ، با عنايت به ماده 12 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان مصوبه 3/05/1386 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ، هيات مديره شركت جدول پيش بيني زمان بندي پرداخت سود سهام عملكرد سال مالي1396 را بشرح ذيل پيشنهاد مي نماي
1397/03/19 سهام و بورس 6019الف : سهامداران حقیقی

شرح

تاريخ پرداخت

سهامداران حقيقي

از 01/05/1397 لغايت 29/08/1397

ب : سهامداران حقوقی

تعداد سهام

تاريخ پرداخت

از يك سهم تا 100،000 سهم

از02/10/1397 لغايت 08/10/1397

از 100.001 سهم تا 200،000 سهم

از 10/10/1397 لغايت 15/10/1397

از  200،001 سهم تا 500،000 سهم

از 16/10/1397 لغايت 22/10/1397

از  500.001 سهم تا 2.000.000 سهم

از 23/10/1397 لغايت 27/10/1397

از  2.000.001سهم تا 10.000.000 سهم

از 06/11/1397 لغايت 11/11/1397

بيش از 10.000.000 سهم

از 13/11/1397 لغايت 21/11/1397

ثبت کننده:امیر غلامی تاریخ ثبت:1397/03/19
موضوع: سهام و بورس
تعداد بازدید:6019