گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
آخرین پیش‌بینی بودجه
تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1391

شركت معدني و صنعتي چادرملو سود سهام عملكرد سال مالي 1391 را در گزارش 6 ماهه به مقدار 80.71 درصد افزايش داد
پيش بيني اعلام شده قبلي براي هر سهم 990 ريال در نظر گرفته شده بود كه با توجه به افزايش سود اعلامي پيش بيني جديد هر سهم 1789 ريال اعلام شد.


1-افزايش مبلغ فروش بميزان 26.56 درصد ، مشتمل بر افزايش در نرخ فروش محصولات بميزان 23.56 درصد و افزايش در مقدار فروش محصولات بميزان 3 درصد

2- کاهش مبلغ مبلغ بهاي تمام شده کالاي فروش رفته بميزان 3.58 درصد مشتمل بر کاهش در بهاي تمام شده هر تن بميزان 5.65 درصد و افزايش در مقدار کالاي فروش رفته بميزان 2.07 درصد

3-افزايش در هزينه هاي عملياتي بميزان 5.9 درصد

4- افزايش در ساير درآمد هاي عملياتي بميزان 42.2 درصد

5- کاهش در ساير هزينه هاي غير عملياتي بميزان 34.5 درصد

6- اثر حذف ماليات عملکرد با لحاظ معافيت ماده 159 قانون برنامه پنجم بميزان صدرصد . مجموع تغييرات فوق باعث شده سود هر سهم در تعديل پيش بيني سال 91 نسبت به پيش بيني قبل از افزايشي بميزان 799 ريال ، معادل 80.71 درصد برخوردار باشد.

تاریخ آخرین ویرایش: 1391/08/14


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.