گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
آخرین پیش‌بینی بودجه
پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1392 منتشره 92/10/21
 به اطلاع می رساند  پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 با سرمایه 12,000,000 میلیون ریال مبلغ 1,019 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 91 را در تاريخ هاي 1/12/90 و 18/12/90 (حسابرسي شده) مبلغ 845 ريال ، در تاريخ هاي 12/04/91 و 26/4/91 مبلغ 990 ريال و در تاريخ هاي 03/08/91 و 30/08/91مبلغ 789ر1 ريال و در تاريخ 30/10/91 مبلغ 002ر2 ريال اعلام نموده بود که در تاريخ 24/02/92 مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده و در تاريخ 08/03/92 مطابق با صورتهاي مالي حسابرسي شده مبلغ 201ر2 ريال اعلام شده است.

2) شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 92 را با سرمايه 000ر6 ميليارد ريال در تاريخ هاي 01/12/92 و 16/12/92 مبلغ 862ر1 ريال و با سرمايه 000ر12ميليارد ريال در تاريخ 31/4/92 مبلغ 938 ريال و در تاريخ هاي 14/08/92 و 03/09/92 مبلغ 110ر1 ريال و مطابق با اطلاعات فوق مبلغ 019ر1 ريال اعلام نموده است. شايان ذکر است شرکت علت کاهش پيش بيني سود هر سهم را در ذيل صورت سود و زيان فوق تشريح نموده است.
همچنين شرکت اعلام نموده است که : "در پيش بيني ارائه شده قيمت فروش شمش شرکت فولاد خوزستان در سه ماهه چهارم سال 1392 مستند به آخرين فروش شرکت فوق ، معادل 14 ميليون ريال در هرتن پيش بيني شده است .
با توجه به ميانگين قيمت فروش شمش شرکت فولاد خوزستان در 9 ماهه سال 1392 مستند به گزارش شرکت فوق در سايت کدال که معادل 16193597 ريال اعلام گرديده بود ، پيش بيني ميانگين قيمت فروش شمش شرکت فوق با توجه به توضيحات بالا در سه ماهه چهارم سال جاري نسبت به ميانگين نه ماهه بميزان 2193597 ريال در هر تن کاهش داشته است .
علت پوشش بالاي عملکرد نه ماهه نسبت به پيش بيني ، ناشي از کاهش قيمت شمش فولاد خوزستان در سه ماهه چهارم بوده است .
با فرض ثابت ماندن قيمت هاي شمش شرکت فولاد خوزستان مطابق پيش بيني صورت گرفته ، شرکت اعتقاد دارد که عملکرد سال 1392 پيش بيني درآمد هر سهم را پوشش خواهد داد ."

3) مزيد اطلاع به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 26/04/92، سرمايه شرکت از مبلغ 000ر6 ميليارد ريال به مبلغ 000ر12ميليارد ريال (از محل مطالبات و آورده سهامداران) معادل 100درصد افزايش يافته است و همچنين افزايش سرمايه از مبلغ 000ر12ميليارد ريال به مبلغ 100ر17ميليارد ريال در مجمع عمومي فوق العاده تصويب شد و دراختيار هيات مديره قرارگرفت تا ظرف 2سال آينده پس از اخذ مجوز از سازمان بورس به مرحله اجراگذاشته شود.

4) مزيد اطلاع ، شرکت اعلام نموده است که " معادل 100% اثر هزينه اي اجراي بند «55» قانون بودجه سال 1392 کل کشور ، متناسب با مقادير فروش محصولات ، در قيمت تمام شده کالاي فروش رفته ، اعمال شده است" همچنين " 60% از اثر اجراي بند «55» قانون بودجه سال 1392 کل کشور در قالب افزايش قيمت فروش محصولات کنسانتره و گندله ( به استثناء فروش گندله در 6 ماهه اوّل سال جاري به شرکتهاي آهن و فولاد غدير ايرانيان و ارفع) به خريداران ، تخصيص داده شده است".

5) مزيد اطلاع ، به پيوست مفروضات و جزئيات پيش بيني فوق ارائه گرديده است.

تاریخ آخرین ویرایش: 1392/10/23


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.