گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
گزارشات 9ماهه حسابرسی نشده
شرکت چادرملو در گزارش 9 ماهه خود مبلغ 576 ریال از سود خود را پوشش داد

پوشش 77 درصدی EPS سالیانه شرکت چادرملو در گزارش 9 ماهه منتهی به 1393/12/29

شرکت چادرملو در گزارش 9 ماهه خود مبلغ 576 ریال 77 درصد از از سود پیش بینی شده را پوشش داد
این شرکت در 9 ماهه مبلغ 18.844.162 میلیون ریال فروش  داشته که نسبت به دوره مشابه قبل 17 درصد کاهش و همچنین بهای تمام شده فروش رفته 26 درصد نسبت به دوره مشابه قبل کاهش داشته سود خالص نسبت به دوره مشابه قبل 4 درصد کاهش داشته است در این بین شرکت با سرمایه 17100 هزار میلیارد ریال توانسته 576 ریال سود معادل 77 درصد از سود را پوشش دهد.

تاریخ آخرین ویرایش: 1393/10/15


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.