گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
اولین پیش‌بینی بودجه
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده)
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده)

1) شرکت پيش بيني سال مالي منتهي به 29/12/93 را با سرمايه 000ر12ميليارد ريال در تاريخهاي 30/11/92 و 14/12/92 مبلغ 035ر1 ريال و در تاريخ 23/04/93 مبلغ 1،041 ريال و با سرمايه 100ر17ميليارد ريال در تاريخ 24/07/93 و در تاريخ 18/08/93 (حسابرسي شده) و در تاريخهاي 30/10/93 و 11/12/93 و پيش بيني فعلي مبلغ 750 ريال اعلام نموده است.

2) شرکت پيش بيني سال مالي منتهي به 29/12/94 را با سرمايه 100ر17 ميليارد ريال در تاريخ 11/12/93 و پيش بيني فعلي مبلغ 651 ريال ارائه نموده است.

3) مزيد اطلاع به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 26/04/92، سرمايه شرکت از مبلغ 000ر6 ميليارد ريال به مبلغ 000ر12 ميليارد ريال (از محل مطالبات و آورده سهامداران) معادل 100درصد افزايش يافته است و همچنين افزايش سرمايه از مبلغ 000ر12ميليارد ريال به مبلغ 100ر17ميليارد ريال از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران در مجمع عمومي فوق العاده تصويب شد و دراختيار هيات مديره قرارگرفت و پس از اخذ مجوز از سازمان بورس در جلسه هيئت مديره مورخ 20/07/93 به تصويب رسيد . شايان ذکر است که شرکت اعلام نموده است که افزايش سرمايه فوق تا زمان برگزاري مجمع عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/93 به ثبت خواهد رسيد.

4) مزيد اطلاع سهامدران محترم شرکت اعلام نموده است:"برآورد هزينه حق انتفاع با توجه به مصوبه مورخ 5/12/1393 صحن علني مجلس موضوع جزء «2» بند «الف» تبصره «10» لايحه بودجه به شرح ذيل پيش بيني و لحاظ شده است : 1 -هزينه حق انتفاع فروش کنسانتره خشک ، معادل 21.5% مبلغ فروش. 2 -هزينه حق انتفاع فروش سنگ آهن دانه بندي ، معادل 25% مبلغ فروش. 3- هزينه حق انتفاع فروش گندله ، معادل 18% مبلغ فروش کنسانتره.

5) درخصوص وضعيت مالياتي شرکت نظر استفاده کنندگان محترم را به مفاد بند 2 گزارش حسابرس مستقل در پيوست گزارش جلب مي نمايد.

6) شايان ذکر است که مطابق مفروضات پيوست ؛ نرخ فروش کنستانتره آهن به شرکت فولاد مبارکه معادل 16% ميانگين قيمت شمش فولاد خوزستان و نرخ فروش کنستانتره آهن به شرکت فولاد خوزستان معادل 14% ميانگين قيمت شمش فولاد خوزستان و نرخ فروش گندله معادل 23% ميانگين قيمت شمش فولاد خوزستان در نظر گرفته شده است و ميانگين قيمت شمش فولاد خوزستان در سال آينده 000ر000ر14 ريال به ازاي هر تن پيش بيني شده است.


1--صورت سود و زيان پيش‌بيني شده شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) جهت سال مالي منتهي به 29 اسفند 1394 همراه با ساير اطلاعات مالي، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي قرار گرفته است. مسووليت صورت سود و زيان پيش‌بيني شده و همچنين مفروضات مبناي تهيه آن به شرح يادداشتهاي پيوست، با مديريت شرکت است. اين گزارش منحصراً جهت ارايه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه گرديده است

2-همانگونه که در يادداشت توضيحي 10-1 صورت سود و زيان پيش‌بيني شده ذکر گرديده، شرکت معتقد است با استناد به بند "ب" ماده 159 قانون برنامـه پنج ساله پنجم توسعه مبني بر افزايش مدت معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم در مناطق کمتر توسعه يافته تا سقف بيست سال و همچنين گزارش حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم براي سالهاي 1391 و 1392، مشمول ماليات بر درآمد نبوده و از اينرو بابت ماليات عملکرد سالهاي 1392 و 1393 ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده است. همچنين، بابت عملکرد سال 1394 نيز در صورت سود و زيان پيش‌بيني شده پيوست هيچگونه مالياتي، لحاظ نگرديده است. با توجه به سوابق مالياتي و رويه مورد عمل مقامات مالياتي در تشخيص درآمد مشمول ماليات، شرکت براي سالهاي مزبور متحمل ماليات خواهد شد که تعيين ميزان دقيق آن منوط به رسيدگي مقامات مالياتي و صدور برگ‌ تشخيص مربوطه است.

3

براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه صورت سود و زيان پيش‌بيني شده فراهم نمي‌کند. به علاوه، به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2، صورت سود و زيان مزبور براساس مفروضات و به گونه‌اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارايه شده است.

4

نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش‌بيني‌ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش‌بيني شده اغلب به گونه مورد انتظار رخ نمي‌دهد و تفاوتهاي حاصل مي‌تواند بااهميت باشد.

5

همانگونه که در يادداشت توضيحي 5-1 صورت سود و زيان پيش‌بيني شده درج گرديده، براساس مفاد قانون بودجه سال هاي 1392 و 1393 هزينه حق انتفاع از معدن جهت سال‌هاي مزبور جمعاً به مبلغ 15,684 ميليارد ريال، در بهاي تمام شده کالاي فروش رفته منظور شده است. همچنين، بابت سال 1394 نيز در صورت سود و زيان پيش‌بيني شده پيوست مبلغ 4,212 ميليارد ريال لحاظ گرديده است. لازم به ذکر است در سال 1393 براساس مفاد ماده 14 اصلاحيه قانون معادن ايران، جمعاً مبلغ 2,925 ميليارد ريال در خصوص هزينه حقوق دولتي سال 1392 و شش ماهه اول سال 1393 از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد ("سازمان") از شرکت مطالبه شده است. شرکت، با استناد به مفاد ماده 14 قانون معادن که براساس آن پرداخت حقوق دولتي بر عهده دارنده پروانه بهره‌برداري است و پروانه بهره‌برداري از سال 1385 به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) مي‌باشد، بابت سالهاي 1392 تا 1394 هزينه‌اي از اين بابت لحاظ ننموده است. به دليل اختلاف نظر شرکت با ايميدرو در خصوص مباني محاسبه حق انتفاع سال 1392 در مفاد قانون بودجه سال مزبور و همچنين اختلافات موجود با سازمان مبني‌ بر عدم تعلق حقوق دولتي مزبور به شرکت، کفايت هزينه منظور شده و نبود هرگونه مغايرت در اين رابطه، منوط به حل و فصل نهايي موارد مزبور با ايميدرو و سازمان خواهد بود.

6

همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-1 صورت سود و زيان پيش بيني شده تشريح گرديده، نرخ فروش محصولات شرکت تابعي از ميانگين نرخ فروش شمش توسط شرکت فولاد خوزستان طي سال خواهد بود. از اينرو، مبلغ فروش مندرج در صورت سود و زيان پيش‌بيني شده پيوست، براساس ميانگين نرخ فروش شمش برآوردي توسط شرکت فولاد خوزستان طي سال 1394 در نظر گرفته شده است.


تاریخ آخرین ویرایش: 1394/01/08


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.