گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
گزارشات 9ماهه حسابرسی نشده
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1394/12/29
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گزارس نه ماهه 227 ریال پوشش هر سهم داده است .

در گزارش نه ماهه ارائه شده توسط شرکت

در صورت سود وزیان ارائه شده شرکت ، مبلغ فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل 41 درصد کاهش داشته است که دلیل  این کاهش  در مقدار فروش بمیزان 15.08 درصد نسبت به دوره قبل و کاهش در مبلغ فروش بمیزان 40.75 درصد نسبت به دوره مشابه قبل میباشد .


شرکت چادرملو در مقدار فروش نسبت به  دوره گذشته به ترتیب کنسانتره  زیر یک درصد سنگ دانه بندی حدود 74 درصد و گندله حدود سی درصد کاهش فروش داشته است همچنین مبلغ فروش به ترتیب کنسانتره 34 درصد و سنگ دانه بندی حدود 75 درصد و گندله نزدیک به 50 درصد کاهش نسبت به دوره قبلی ارائه شده است  که در کل 40.75 درصد از مبلغ فروش و 15.08 درصد از مقدار فروش نسبت به دوره مشابه قبل کاهش داشته است .

همچنین بهای تمام شده فروش نسبت به دوره مشابه قبل 30/9/1393 حدود 27 درصد کاهش و همچنین مقدار تولید محصولات نسبت به دوره قبل حدود 15.14 درصد کاهش داشته است .

که در مجموع عملیات ارائه شده شرکت ، سود شرکت چادرملو بمیزان 227ریال پوشش داده شده که نسبت به دوره مشابه سال 61 درصد با کاهش مواجه شده است .


تاریخ آخرین ویرایش: 1394/10/28


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.