گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
گزارشات متفرقه
صورتجلسۀ مجمع عمومي فوق العاده مورّخ 24/01/1395

       به استناد آگهي دعوت منتشر شده در روزنامۀ دنياي اقتصاد شمارۀ 3728 مورّخ 26/12/1394 و روزنامۀ اطلاعات شمارۀ 26402 مورّخ     26/12/1394 مجمع عمومي فوق العاده در نشاني مقرر در آگهي دعوت ، روز سه شنبه مورّخ 24/01/1395 در محل مجموعۀ فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی ، واقع در تهران : خیابان ولیعصر ، بالاتر از جام جم ، نرسیده به چهار راه شهید چمران (پارک وی) ، مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی ، راس ساعت 9 صبح با حضور اکثریت صاحبان سهام و اعضاء هیأت مدیره ، بازرسان و نمایندۀ سازمان بورس و اوراق بهادار تشكيل گرديد.


صورتجلسۀ  مجمع  عمومي  فوق العاده مورّخ  24/01/1395

شركت معدني و صنعتي  چادرملو ( سهامي عام )

ثبت شده  ذيل شمارۀ  145857  ادارۀ  ثبت  شركتها و مؤسسات  غير تجاري

شناسۀ ملّی 10101887744

سرمايۀ  ثبت  شده  17,100,000,000,000 ريال

 

       به استناد آگهي دعوت منتشر شده در روزنامۀ دنياي اقتصاد شمارۀ 3728 مورّخ 26/12/1394 و روزنامۀ اطلاعات شمارۀ 26402 مورّخ     26/12/1394 مجمع عمومي فوق العاده در نشاني مقرر در آگهي دعوت ، روز سه شنبه مورّخ 24/01/1395 در محل مجموعۀ فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی ، واقع در تهران : خیابان ولیعصر ، بالاتر از جام جم ، نرسیده به چهار راه شهید چمران (پارک وی) ، مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی ، راس ساعت 9 صبح با حضور اکثریت صاحبان سهام و اعضاء هیأت مدیره ، بازرسان و نمایندۀ سازمان بورس و اوراق بهادار تشكيل گرديد.

       با عنایت به احراز حد نصاب، رسمیت جلسه اعلام و در اجرای مفاد مادۀ «101» لایحۀ اصلاحی قانون تجارت و مادۀ «22» اساسنامه درخصـوص تعیین هیأت رئیسه مجمع ، اتخـاذ رأی به عمـل آمـد و آقـاي علی عسکری بـه عنـوان رئيس و آقايان همایون آزادی و مرتضی علی اکبری بـه عنوان نظار و آقاي محمود نوریان به عنوان دبیر(منشی) مجمع  انتخاب و دستورجلسه مبنی بر افزایش سرمایه قرائت گردید.

هیأت مدیره گزارش خود درخصوص لزوم افزایش سرمایه را ارائه و همچنین گزارش بازرس قانونی در توجیه و تأئید افزایش سرمایه به استحضار سهامداران محترم رسید.

مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و همچنین باتوجه به اطلاعیۀ صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت، توسط ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سرمایه از مبلغ 17,100 میلیارد ریال به مبلغ 35,000 میلیارد ریال را به شرح زیر و در دو مرحله با اکثریت آراء مورد تصویب قرار داد.

 

مرحلۀ اوّل :

مجمع ، افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 17,100 میلیارد ریال به مبلغ 28,215 میلیارد ریال از محل آوردۀ نقدی و تبدیل مطالبات سهامداران (مطالبات حال شده) را تصویب نمود.

 

مرحلۀ دوّم :

پس از ثبت افزایش سرمایۀ مرحلۀ اوّل (به میزان 28,215 میلیارد ریال) مجمع به هیأت مدیره تفویض اختیار نمود تا با رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهاردار ، سرمایۀ شرکت را حداکثر ظرف مدّت دو سال از مبلغ 28,215 میلیارد ریال به مبلغ 35,000 میلیارد ریال از محل آوردۀ نقدی و مطالبات حال شدۀ سهامداران افزایش دهد.

 

مجمع به هیأت مدیره اختیار تام و تمام تفویض نمود که با عملی نمودنِ هر مرحلۀ افزایش سرمایه ، طبق لایحۀ اصلاحی قانون تجارت نسبت به اصلاح مادۀ «5» اساسنامه اقدام نماید.

 

ضمناً در صورتی که هر یک از سهامداران ظرف مهلت تعیین شده (حداکثر 60 روز از زمان درج در روزنامۀ کثیرالانتشار) از حق تقدم خود استفاده ننماید، هیأت مدیره رأساً حق تقدم ناشی از عدم پذیره نویسی را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به فروش رسانیده و وجوه حاصل از فروش حق تقدم را پس از کسر هزینه های متعلقه به حساب بستانکار صاحبان سهام ذینفع منظور می نماید.

 

مجمع با اكثريت آراء سرکار خانم راضیه پاکخصال را مکلّف نمود تـا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد ادارۀ ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري تهران اقدام و ذيل دفاتر و اوراق مربوطه را  امضاء  نمايد.

 


تاریخ آخرین ویرایش: 1395/01/24


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.