تغییرات سرمایه شرکت از بدو تاسیس

تغییرات سرمایه شرکت از بدو تأسیس تاکنون به شرح زیر می باشد: (ارقام سرمایه به میلیون ریال)

تغییرات سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

تاریخ مجمع عمومیتاریخ ثبتمبلغ افزایش سرمایهمبلغ سرمایه جدیدارزش هر سهم (ریال)محل تامین
1402/12/191402/12/2752,500,000324,000,0001,000از محل سود انباشته
1402/02/091402/11/1779,000,000271,500,0001,000از محل مطالبات و آورده نقدی
1401/12/011401/12/2273,500,000192,500,0001,000از محل سود انباشته
1400/12/041400/12/2563,500,000119,000,0001,000سود انباشته
1395/01/241396/11/075,285,00033,500,0001,000مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله دوم)
1395/01/241395/08/0511,115,00028,215,0001,000مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله اول)
1392/04/261393/12/135,100,00017,100,0001,000مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله دوم)
1392/04/261392/09/186,000,00012,000,0001,000مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله اول)
1389/03/101389/08/294,000,0006,000,0001,000مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته
1385/11/011386/02/171,000,0002,000,0001,000مطالبات حال شده و آورده نقدی
1383/10/021384/10/07250,0001,000,0001,000مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله دوم)
1383/10/021384/03/22250,000750,0001,000مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله اول)
1377/09/111377/11/0140,000500,00010,000مطالبات حال شده
1377/04/101377/08/05120,000460,00010,000آورده نقدی
1376/05/131376/08/03260,000340,00010,000مطالبات حال شده
1373/05/111373/07/0479,99080,00010,000مطالبات حال شده
1371/03/181371/03/18 1010,000آورده نقدی
تاریخ بروزرسانی:1402/12/27