اهداف هلدینگ معدنی و صنعتی چادرملو

اﻫﺪاف راﻫﺒﺮدي ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﺎدرﻣﻠﻮ ( بهار 1402)

 

 • افزایش کمی و کیفی محصولات در زنجیره فولاد در راستای رضایت مشتریان هلدینگ
 • ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮر
 • ﮐﻤﮏ به ارﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺮدم و بهبود ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ
 • ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮار
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﻧﻮآور و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ در ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﮐﺘﺸﺎف، اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوری
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﻧﺮژی، آب و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻮازن و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻮﻣﯽ‌ﺷﺪه و توسعه اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
 • ارﺗﻘﺎی ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ در ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
 • ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺳﺎﻻری در اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
 • اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺤﻠﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 • بهبود و ارتقاء شاخص‌های عملکرد کیفی، بهره‌وری، انرژی، کارایی آب، امنیت اطلاعات، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی و ایمنی ترافیک جاده‌ای
 • توسعه و تکوین معیارهای عملکرد انرژی و کارایی آب در طراحی و خرید تجهیزات و سیستم‌‌های بارز مصرف‌کننده انرژی و آب

 

مدیرعامل: امیرعلی طاهرزاده