اﻫﺪاف راﻫﺒﺮدي ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﺎدرﻣﻠﻮ ( بهار 1402)

 

اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت در زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد در راستای رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮر

ﮐﻤﮏ ﺑه ارﺗﻘﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﻣﺮدم و بهبود ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮار

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﻧﻮآور و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ در ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﮐﺘﺸﺎف، اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري

ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﻧﺮژي، آب و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻮازن و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻼن در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻮﻣﯽ‌ﺷﺪه و توسعه اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ در ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ

ارﺗﻘﺎي ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ در ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ

ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺳﺎﻻري در اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ

اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺤﻠﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ در راﺳﺘﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

بهبود و ارتقاء شاخص­‌های عملکرد کیفی، بهره­‌وری، انرژی، کارایی آب، امنیت اطلاعات، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی و ایمنی ترافیک جاده­‌ای

توسعه و تکوین معیارهای عملکرد انرژی و کارایی آب در طراحی و خرید تجهیزات و سیستم‌­های بارز مصرف­‌کننده انرژی و آب

 

مدیرعامل: امیرعلی طاهرزاده