اعضای هیات مدیره

لیست اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتبه نمایندگی از شرکت
امیر علی طاهرزادهمدیر عامل و عضو هیات مدیره فوق الیسانسشرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات
محمود صلاحیرئیس هیات مدیره فوق الیسانسمدیریت سرمایه گذاری امید
سيدولي الله فاطمي اردکاني نایب رئیس هیئت مدیره دکتریسرمايه گذاري استان گيلان
عباس اکبري محمدي عضو هیات مدیرهفوق الیسانسفولاد مبارکه اصفهان
محمدرضا بابائي دره عضو هیات مدیرهفوق الیسانسسرمايه گذاري سپه
تاریخ بروزرسانی:1402/03/23