نمودار مقایسه تولید (کلیه محصولات و بصورت ماهیانه)

برای تهیه گزارش مقایسه ای از آمار تولیدات ابتدا سال و ماه مورد نظر خود را انتخاب نمایید، سپس با انتخاب سال و ماه دوم برای مقایسه، از گزینه «مشاهده گزارش» نتیجه گزارش را به شکل نمودار دریافت نمایید.
سال
ماه
سال
ماه