صاحب امتیاز: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(سهامی عام)
سردبیر و مدیر اجرایی: رضا علیدادی
مدیر مسئول: دکتر سید حسین علوی طبری
حروف چینی و صفحه آرایی: کبری نوایی
شورای دبیران: ناصر تقی زاده، فرهاد آذرین فر، حمید جهانی، مهدی حسین پور، حسین اطمینان، داوود فراهانی، هادی بشیر راد و حسین طالبی
دبیر بخش فن آوری، ارتباطات و توسعه: محمد صادق صادقی