هلدینگ معدنی و صنعتی چادرملو به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های فولادی یکپارچه در کشور، در زمینه استخراج سنگ آهن، فرآوری و تولید کنسانتره آهن، تولید گندله آهن، آهن اسفنجی، انواع شمش فولادی و تولید برق از طریق به کار‌گیری و نظارت بر پیمانکاران، فعالیت داشته و با استفاده از پیشرفته‌ترین تکنولوژی و تجهیزات مدرن، خود را متعهد به موارد زیر می‌داند:

 • برآورده نمودن کلیه الزامات از جمله الزامات قانونی، الزامات ذینفعان و سایر الزامات دارای کاربرد
 • بهبود مستمر عملکرد انرژی، کیفیتی، زیست محیطی، کارایی آب، ایمنی و بهداشت شغلی و ایمنی ترافیک جاده‌ای و امنیت اطلاعات در سطوح سازمانی
 • درک صحیح نیازها و انتظارات تمامی ذینفعان به ویژه کارکنان هلدینگ
 • حفاظت از محیط زیست از جمله پیشگیری از آلودگی
 • ایجاد محیط کار ایمن و سلامت به منظور پیشگیری از مصدومیت و بیماری‌های شغلی شامل حذف مخاطرات و کاهش ریسک‌ها
 • تأمین و مصرف صحیح منابع به ویژه انرژی و آب
 • حفظ ارزش‌های سازمانی و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و وفاداری به آنها 
 •  تأمین امنیت اطلاعات و صیانت از دسترس‌پذیری، صحت و محرمانگی دارایی‌های اطلاعاتی

در این راستا، مدیریت ارشد سازمان، به منظور اثبات توانمندی‌های هلدینگ و ارتقاء و بهبود مستمر آنها، اقدام به پیاده‌سازی استانداردهای مدیریتی شامل ISO 9001:2015، ISO14001:2015، ISO 45001:2018، ISO 50001:2018، ISO 39001:2012 و ISO 46001:2019 نموده و در پی دستیابی به اهداف زیر می‌باشد:

 1. افزایش کمی و کیفی محصولات در زنجیره فولاد در راستای رضایت مشتریان ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
 2. کمک به اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮر
 3. کمک به ارﺗﻘﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﻣﺮدم و بهبود ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻣﻊ محلی
 4. کمک به ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ زﯾﺴﺖ محیطی در ﻣﻨﺎﻃﻖ همجوار
 5. توسعه همکاری‌ها با شرکت‌‌های دانش‌بنیان و ﻧﻮآور و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ سمت هوشمندسازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
 6. اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ در ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
 7. توسعه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ هلدینگ
 8. توسعه فعالیت‌های ﻣﻌﺪﻧﯽ شامل اﮐﺘﺸﺎف، اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري
 9. توسعه زﻧﺠﯿﺮه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ با تمرکز بر انرژی، آب و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
 10. توسعه زﻧﺠﯿﺮه ﺻﻨﻌﺘﯽ با روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻮازن و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ منطبق با سیاست‌های ﮐﻼن در ﺑﺨﺶ معدن
 11. اﻓﺰاﯾﺶ بکارﮔﯿﺮي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻮﻣﯽ‌شده و توسعه اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ در ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
 12. ارﺗﻘﺎي ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ در ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
 13. ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺳﺎﻻري در اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
 14. اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺤﻠﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هلدینگ در راﺳﺘﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 15. بهبود و ارتقاء شاخص‌های عملکرد کیفی، بهره‌وری، انرژی، کارایی آب، امنیت اطلاعات، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی و ایمنی ترافیک جاده‌ای
 16. توسعه و تکوین معیارهای عملکرد انرژی و کارایی آب در طراحی و خرید تجهیزات و سیستم‌های بارز مصرف‌کننده انرژی و آب

 

اینجانب خط مشی هلدینگ را در تواتر زمانی تعیین شده مورد بازنگری قرار داده و مدیر برنامه‌ریزی و توسعه سیستم‌ها را به سمت نماینده مدیریت منصوب نموده‌ام. وی مسئولیت نظارت بر عملکرد سیستم های مدیریتی را دارد.

اینجانب از کلیه همکاران می‌خواهم که مفاد کلیه سیستم های مدیریتی هلدینگ معدنی و صنعتی چادرملو را به دقت مطالعه و اجرا نمایند.

 

امیرعلی طاهرزاده

مدیرعامل

بهار 1402