محل استفاده -
نام تجهیز مادر 54-74 Superior Gyratory Crusher
شماره فنی -
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Discharge Feeder
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار
کشور سازنده اصلی SWEDEN
شرکت سازنده اصلی ALLIS MINERAL SYSTEM, SVEDALA ARBERA
محل استفاده -
نام تجهیز مادر 54-74 Superior Gyratory Crusher
شماره فنی -
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Bottom Shell
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار
کشور سازنده اصلی SWEDEN
شرکت سازنده اصلی ALLIS MINERAL SYSTEM, SVEDALA ARBERA
محل استفاده -
نام تجهیز مادر 54-74 Superior Gyratory Crusher
شماره فنی -
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Exhaust Fan Assembly for Dedusting System
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار
کشور سازنده اصلی SWEDEN
شرکت سازنده اصلی ALLIS MINERAL SYSTEM, SVEDALA ARBERA
محل استفاده -
نام تجهیز مادر 54-74 Superior Gyratory Crusher
شماره فنی -
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Dust Collection Conveyor for Dedusting System
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار
کشور سازنده اصلی SWEDEN
شرکت سازنده اصلی ALLIS MINERAL SYSTEM, SVEDALA ARBERA
محل استفاده -
نام تجهیز مادر 54-74 Superior Gyratory Crusher
شماره فنی -
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Rotary Valve for Dedusting System
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار
کشور سازنده اصلی SWEDEN
شرکت سازنده اصلی ALLIS MINERAL SYSTEM, SVEDALA ARBERA
محل استفاده -
نام تجهیز مادر Ball Mill for Hematite Regrinding
شماره فنی -
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Primary Pinion Shaft (Pinion & Shaft) for Speed Reducer Type RDHJ 21-AND-11.2
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار
کشور سازنده اصلی BELGIUM
شرکت سازنده اصلی HANSEN TRANSMISSIONS
محل استفاده -
نام تجهیز مادر Ball Mill for Hematite Regrinding
شماره فنی -
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Gear For Intermediate Shaft for Speed Reducer Type RDHJ 21-AND-11.2
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار
کشور سازنده اصلی BELGIUM
شرکت سازنده اصلی HANSEN TRANSMISSIONS
محل استفاده -
نام تجهیز مادر Ball Mill for Hematite Regrinding
شماره فنی -
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Intermediate Pinion Shaft (Pinion & Shaft) for Speed Reducer Type RDHJ 21-AND-11.2
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار
کشور سازنده اصلی BELGIUM
شرکت سازنده اصلی HANSEN TRANSMISSIONS
محل استفاده -
نام تجهیز مادر Ball Mill for Hematite Regrinding
شماره فنی -
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Gear For Low Speed Shaft for Speed Reducer Type RDHJ 21-AND-11.2
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار
کشور سازنده اصلی BELGIUM
شرکت سازنده اصلی HANSEN TRANSMISSIONS
محل استفاده -
نام تجهیز مادر Ball Mill for Hematite Regrinding
شماره فنی -
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Low Speed Shaft for Speed Reducer Type RDHJ 21-AND-11.2
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار
کشور سازنده اصلی BELGIUM
شرکت سازنده اصلی HANSEN TRANSMISSIONS

1 2 3 4 5 6 7 آخرین