تجهیزات بومی سازی شده

محل استفاده کارخانه فولاد سازی
نام تجهیز مادر Additive Handling System
شماره فنی ME-2040-01-DW0024
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Rotating Chute (SW02)
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار 44001050498
کشور سازنده اصلی ایتالیا
شرکت سازنده اصلی TENOVA
شرکت سازنده داخلی -
محل استفاده کارخانه فولاد سازی
نام تجهیز مادر Rotating Chute (SW01)
شماره فنی ME-2030-01-DW0232
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Gear
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار 44001050630
کشور سازنده اصلی ایتالیا
شرکت سازنده اصلی TENOVA
شرکت سازنده داخلی -
محل استفاده کارخانه فولاد سازی
نام تجهیز مادر Rotating Chute (SW01)
شماره فنی ME-2030-01-DW0231
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Pinion Shaft
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار 44001050629
کشور سازنده اصلی ایتالیا
شرکت سازنده اصلی TENOVA
شرکت سازنده داخلی -
محل استفاده کارخانه فولاد سازی
نام تجهیز مادر Etanorm RG 150-500 Pump
شماره فنی ME-2205-03-DW0004
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Impeller (Item 230)
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار 44001320246
کشور سازنده اصلی آلمان
شرکت سازنده اصلی KSB
شرکت سازنده داخلی -
محل استفاده کارخانه فولاد سازی
نام تجهیز مادر HDRI Lower Charging
شماره فنی ME-2405-04-DW0101
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Hopper 103432
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار 44001360548
کشور سازنده اصلی ایتالیا
شرکت سازنده اصلی TENOVA
شرکت سازنده داخلی -
محل استفاده کارخانه فولاد سازی
نام تجهیز مادر EAF (Ladle)
شماره فنی ME-2415-01-DW0132
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Locking Plate (SOC)
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار 44001360558
کشور سازنده اصلی ایتالیا
شرکت سازنده اصلی TENOVA
شرکت سازنده داخلی -
محل استفاده کارخانه فولاد سازی
نام تجهیز مادر EAF (Ladle Gate)
شماره فنی ME-2410-04-DW0133
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Mortar Jig Complex(Bottom Plate)
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار 44001360555
کشور سازنده اصلی سوییس
شرکت سازنده اصلی SMS CONCAST
شرکت سازنده داخلی -
محل استفاده کارخانه فولاد سازی
نام تجهیز مادر Ladle Slide Gate
شماره فنی ME-2410-04-DW0136
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Mortar Jig Complex
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار 44001360554
کشور سازنده اصلی سوییس
شرکت سازنده اصلی SMS CONCAST
شرکت سازنده داخلی -
محل استفاده کارخانه فولاد سازی
نام تجهیز مادر Swining&Lifting Roof
شماره فنی ME-2705-08-DW0138
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Pin
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار 44001360568
کشور سازنده اصلی ایتالیا
شرکت سازنده اصلی TENOVA
شرکت سازنده داخلی -
محل استفاده کارخانه فولاد سازی
نام تجهیز مادر Furnace Roof Lifting & Swinging Sys.
شماره فنی ME-2405-08-DW0141
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Swinging Cart Assembly (077351)
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار 44001360580
کشور سازنده اصلی ایتالیا
شرکت سازنده اصلی TENOVA
شرکت سازنده داخلی -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 آخرین