گزارشات مالی

صورت های مالی تلفیقی و گزارش تفسیری مدیریت

شركت معدني و صنعتي چادرملو ( سهامي عام ) گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره‌ای 1400/04/04 1617 3
در اجرای مفاد مادۀ «7» دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس، مصوب 03/05/1386 و اصلاحیه های مورخ 06/04/1388 ، 27/06/1389 ، 28/04/1396 (ابلاغیه شماره 29382/122 مورخ 29/09/1396 به شماره پیگیری 399946 در سامانۀ کُدال) هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ، ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای 3 ، 6 و 9 ماهه و سالانه است. در چارچوب «ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت» ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت مصوب 04/10/1396 هیأت مدیره سازمـان بـورس و اوراق بهادار تهران ، گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 به شرح پیوست تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های هیأت مدیره ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده ، در صورت‌های مالی 12 ماهه بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف، به عنوان مکمل و متمم صورت‌های مالی ارائه می نماید.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 طبق ضوابط گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ 22/03/1400 به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

معدنی و صنعتی چادرملو(#کچاد)

گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
زمان انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۱۸:۳۰:۵۶


#دوره12ماهه
#کچاد_۱۳۹۹
#گزارشفعالیتهیئت_مدیره
#گزارشفعالیتهیئتمدیرهکچاد

 

#کچاد_1399

معدنی و صنعتی چادرملو(#کچاد)
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به
1399/12/30
زمان انتشار
1400/04/02 17:26:25

✅ افزایش 167 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 97,954,380 میلیون ریال به مبلغ 261,102,600 میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش 251 درصدی سود ناخالص 12 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 47,238,850 میلیون ریال به مبلغ 165,976,100 میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش 253 درصدی سود عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ 46801650 میلیون ریال به مبلغ 165039600 میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش 272 درصدی سود خالص 12 ماهه 1399 و تحقق سود 3080 ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ 45911140 میلیون ریال به مبلغ 170932800 میلیون ریال رسیده است)
✅ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از 47.78% به 63.21% افزایش یافته است
✅ حاشیه سود (زیان) خالص از 46.87% به 65.47% افزایش یافته است

✅ افزایش  135 درصدی دارائی ها
⏹ افزایش  139 درصدی بدهی ها
⏹ افزایش 134 درصدی حقوق مالکانه (از مبلغ 104,639,830 میلیون ریال به مبلغ 245,041,722 میلیون ریال رسیده است)
⏹ نسبت بدهی از 19.5% به 19.8% افزایش یافته است
⏹ نسبت جاری از 2.28 مرتبه به 3.44 مرتبه افزایش یافته است

✅ بازده دارایی ها از 35.32% به 55.95% افزایش یافته است
✅ بازده حقوق صاحبان سهام از 43.88% به 69.76% افزایش یافته است

 

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی صاحبان سھام معدني و صنعتي چادرملو بند مقدمه 1 .صورت¬ھاي مالي تلفیقي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سھامي عام) شامل صورت وضعیت¬ھاي مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت ھاي سود و زيان، سود وزيان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جريان¬ھاي نقدي براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور و يادداشت ھاي توضیحي 1 تا 44 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است. بند مسئولیت ھیئت مدیره در قبال صورتھای مالی 2 .مسئولیت تھیه صورت ھاي مالي ياد شده طبق استانداردھاي حسابداري، با ھیات مديره شرکت است. اين مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل ھاي داخلي مربوط به تھیه صورت ھاي مالي است به گونھ اي که اين صورت ھا، عاري از تحريف بااھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد. بند مسئولیت حسابرس 3 .مسئولیت اين موسسه، اظھارنظر نسبت به صورت ھاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردھاي حسابرسي است. استانداردھاي مزبور ايجاب مي¬کند اين موسسه الزامات آيین رفتار حرفھ اي را رعايت و حسابرسي را به گونھ اي برنامھ ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اھمیت در صورت ھاي مالي، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش ھايي براي کسب شواھد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت ھاي مالي است. انتخاب روش ھاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرھاي تحريف با اھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت ھاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرھا، کنترل ھاي داخلي مربوط به تھیه و ارائه صورت ھاي مالي به منظور طراحي روش ھاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظھارنظر نسبت به اثربخشي کنترل ھاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي ھمچنین شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬ھاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردھاي حسابداري انجام شده توسط ھیات مديره و نیز ارزيابي کلیت ارائه صورت ھاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواھد حسابرسي کسب شده، براي اظھارنظر نسبت به صورت ھاي مالي، کافي و مناسب است. ھمچنین اين موسسه مسئولیت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نیز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سھام گزارش کند. اظھار نظر 4 .به نظر اين مؤسسه، صورت¬ھاي مالي ياد شده در بالا، وضعیت مالي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سھامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1399 و عملکرد مالي و جريان ھاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه ھاي با اھمیت، طبق استانداردھاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دھد. تاکید بر مطالب خاص 5 .ھمانگونه که در يادداشت توضیحي 4-32 منعکس گرديده، بر اساس دادنامه شماره 140009970905810290 مورخ 1400/02/28 ھیات عمومي ديوان عدالت اداري، تصويب نامه شماره 24023/ت 56179 ه مورخ 1398/02/31ھیات وزيران و بخشنامه 200/98/16 مورخ 1398/03/01 سازمان امور مالیاتي کشور که به موجب آنھا "صرفا آن دسته از واحدھاي صنعتي و معدني موضوع ماده 132 قانون مالیات مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمايه گذاري انجام شده براي آنھا پروانه بھره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و يا دوره معافیت آنھا تا تاريخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداري از افزايش معافیت موضوع بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوري اسلامي ايران ھستند"، ابطال گرديده است. با توجه به راي مذکور، ھیات مديره شرکت اعتقاد دارد، مشمول برخورداري از افزايش معافیت موضوع بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوري اسلامي ايران مي باشد، لیکن قطعیت اين موضوع منوط به تايید اداره امورمالیاتي ذيصلاح مي باشد. 6 .وضعیت تعھدات شرکت مورد گزارش در ارتباط با ارز حاصل از صادرات و رعايت مصوبات ھیات وزيران و بخشنامه ھاي بانک مرکزي در يادداشت ھاي توضیحي 5-5 و 1-40 افشا گرديده است که قطعیت آن منوط به بررسي و اعلام نظر کارگروه تعیین شده در مصوبات ھیات وزيران مي باشد. اظھارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندھاي 5 و 6 تعديل نشده است. سایر بندھای توضیحی 7 .صورت¬ھاي مالي سال منتھي به 29 اسفند ماه 1398 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري (عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 21 خرداد ماه 1399 آن موسسه، نسبت به صورت ھاي مالي مزبور، نظر "مشروط" اظھار شده است. گزارش در مورد سایر اطلاعات 8 .مسئولیت "ساير اطلاعات" با ھیات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیري مديريت است. اظھارنظر اين موسسه نسبت به صورت¬ھاي مالي، دربرگیرنده اظھارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نیست و نسبت به آن ھیچ نوع اطمیناني اظھار نمي¬شود. در ارتباط با حسابرسي صورت¬ھاي مالي، مسئولیت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬ھاي بااھمیت آن با صورت-ھاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬ھاي بااھمیت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتیجه برسد که تحريف بااھمیتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی 9 .پیگیري ھاي شرکت جھت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1399/04/04 صاحبان سھام درخصوص انجام حسابرسي عملیاتي به نتیجه نرسیده است. 10 .10(معاملات مندرج در يادداشت توضیحي 41 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط ھیات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسیده، مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معلاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از ھیات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گیري رعايت شده است. نظر اين موسسه به شواھدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 11 .گزارش ھیات مديره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سھام تنظیم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگي ھاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اھمیتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب ھیات مديره باشد، جلب نشده است. 12 .ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بھادار، در خصوص افشا به موقـع صـورت ھاي مالي حسابرسي شده میان دوره اي يکي از شرکت ھاي فرعي در موعد مقرر و ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه شرکت حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکیل مجمع به ثبت شرکت ھا رعايت نشده است. مضافا تطبیق کامل شرايط شرکت با مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتي شرکت ھاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بھادار و رعايت کامل مفاد آن از جمله تدوين فرآيند جھت ارزيابي و مستندسازي اثر بخشي وظايف ھیات مديره و مدير عامل، تشکیل کمیته ھاي تخصصي و تھیه و تصويب منشور ھیات مديره، ضرورت دارد. ھمچنین مفاد ماده 19 دستورالعمل انضباطی در خصوص تصويب پرداخت ھرگونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت در مجمع عمومي عادي صاحبان سھام رعايت نشده است. 13 .کنترل ھاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق الزامات سازمان بورس اوراق بھادار در چارچوب چک لیست ھاي ابلاغي مورد بررسي قرار گرفته و ضمن توجه به محدوديت ھاي ذاتي کنترل ھاي داخلي، اين موسسه به مواردي از نقاط ضعف بااھمیتي حاکي از عدم رعايت موارد مندرج در چک لیست مذکور، برخورد ننموده است. 14 .در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بھادار، در خصوص پیشنھاد تقسیم سود ھیأت مديره موضوع يادداشت توضیحي 1-44 ،اين مؤسسه به مورد خاصي برخورد ننموده است. 15 .در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان رعايت مفاد قانون مزبور و آيین نامه ھا و دستورالعمل ھاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک لیست ھاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردھاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. اين موسسه در حدود رسیدگي¬ھاي انجام شده به موارد با اھمیتي حاکي از عدم رعايت قوانین و مقررات ياد شده برخورد نکرده است. . 

 

3
تاریخ ثبت:1400/04/04
تاریخ ویرایش:1400/04/04
موضوع: اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره‌ای
تعداد بازدید:1617


تا کنون دیدگاهی نوشته نشده، اولین نفر باشید که دیدگاهش را بیان می کند.

دیدگاه شما

کاربر گرامی خواهشمند است به موارد زیر دقت فرمایید:
• لطفا فارسی تایپ کنید و با حروف لاتین (فینگلیش) ننویسید.
• دیدگاه های ارائه شده پس از بازبینی منتشر می‌شود.
• آدرس ایمیل در سایت نمایش داده نمی شود.