شروع عملیات طرح به ظرفیت تولید سالیانه 1.55 میلیون تن آهن اسفنجی 1391

سرمایه گذاری طرح: 11 هزار و 628 میلیارد ریال

سهم ارزی: 94 میلیون یورو

خاتمه عملیات اجرایی و راه اندازی طرح: 1397