احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی

برنامه ریزی و انجام مطالعات جهت احداث نیروگاه: شهریور 1388

اخذ موافقت اجرای طرح از وزارت نیرو: تیر 1389

عقد قرارداد و شروع عملیات اجرایی طرح: دی 1391

خاتمه فاز یک - واحد گازی و راه اندازی: تیر 1393

خاتمه فاز دو - واحد گازی نیروگاه و راه اندازی: شهریور 1393

افتتاح رسمی واحدهای گازی توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی: آذر 1393

خاتمه واحد بخار نیروگاه و راه اندازی: اردیبهشت 1395

افتتاح رسمی واحد بخار توسط معاون اول محترم ریاست جمهوری: بهمن 1396

ظرفیت تولید سالیانه: 500 مگاوات

سرمایه گذاری کل طرح: 12 هزار و 931 میلیارد ریال، معادل 265 میلیون یورو